KRW-project Oevers en Uiterwaarden gegund aan Combinatie GMB/MvO

Rijkswaterstaat heeft het project Kaderrichtlijn Water (KRW) Oevers en Uiterwaarden Zuid-Holland gegund aan de Combinatie GMB/Martens en Van Oord(MvO). De gunning betreft de aanleg van natuurvriendelijke oevers, nevengeulen en strangen. Hierdoor krijgen waterplanten, vissen en in het water levende kleine dieren meer ruimte om te leven.

Gunningscriteria
Het gaat om een Design & Construct contract ter waarde van circa 7 miljoen euro. Naast laagste prijs maakten publieksgericht netwerkmanagement en duurzaamheid onderdeel uit van de gunningcriteria. Alle meedingende inschrijvers zijn uitgedaagd om invulling te geven aan de communicatie over het minimaliseren van verkeershinder, minimaliseren omgevingshinder en duurzaamheid (CO2-ladder). De Combinatie GMB/MvO heeft uiteindelijk de Economisch Meest Voordelige Inschrijving (EMVI) ingediend.

Europese Kaderrichtlijn Water
De maatregelen worden uitgevoerd in het kader van de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW). Deze richtlijn moet ervoor zorgen dat de kwaliteit van het oppervlakte- en grondwater in Europa in 2015 op orde is.

De KRW heeft twee hoofddoelen. In de eerste plaats moet in 2015 het water in rivieren, meren, sloten en kanalen een goede chemische kwaliteit hebben. Dat betekent dat het water niet méér verontreinigende stoffen bevat dan de normen toelaten. Daarnaast moeten in 2015 de wateren van een goede ecologische kwaliteit zijn. Met het project realiseert Rijkswaterstaat een goed leefgebied voor planten en dieren die er thuishoren.

Project KRW Oevers en Uiterwaarden opgedeeld
Het project is opgedeeld in 9 deelprojecten: Vijfsluizerhaven (Nieuwe Maas), Klein Profijt en Geertruida-Agathapolder (Oude Maas), Beninger Slikken en Blanke Slikken (Haringvliet), Willemstad-Tonnekreek (Hollandsch Diep), Dordtsche Avelingen (Boven Merwede) en Zandplaat en Doornwaard (Afgedamde Maas).

Design & Construct-contract
Het contract heeft de vorm van een Design & Construct-contract. Dit biedt de opdrachtnemer de mogelijkheid (technische) oplossingen voor te stellen voor de bouw en aanpassing van de maatregelen. Rijkswaterstaat voert de regie en is eindverantwoordelijk. De uitvoering van het project ligt in handen van de Combinatie GMB/MvO.

Werkzaamheden
Er wordt gestart met ontwerpwerkzaamheden en het verkrijgen van vergunningen. In april 2013 zullen werkzaamheden in de verschillende gebieden te zien zijn. Alle maatregelen zijn gereed voor eind 2015.

Meer… Rijkswaterstaat