Nederlandse zeevaart wil meedoen met Europese Green Deal

In navolging van de Nederlandse Green Deal Zeevaart, Binnenvaart en Havens ziet de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders (KVNR) graag een ambitieuze Green Deal voor de zeevaartsector op Europees niveau. De Nederlandse reders roepen daarom Frans Timmermans als voorgedragen uitvoerend vicevoorzitter van de Europese Commissie op om op korte termijn met de sector in gesprek te gaan om tot afspraken te komen. Daarbij moeten de hoge ambities voor CO2-reductie van de zeevaart centraal staan.

Op 8 oktober deelde beoogd Eurocommissaris Frans Timmermans zijn visie op een Europese Green Deal met de parlementsleden van het Europees Parlement om ze ervan te overtuigen dat hij de juiste persoon is voor deze taak. Tijdens de hoorzitting gaf Timmermans aan naar de verschillende sectoren te kijken en de mogelijkheden om de uitstoot van CO2 en andere broeikasgassen verder te reduceren, zo ook in de zeevaart. In reactie op diverse vragen deed Timmermans stevige uitspraken over de ‘vervuilende scheepvaart’. De KVNR nodigt de beoogde Eurocommissaris voor de Europese Green Deal daarom graag uit om met de reders in gesprek te treden.

“In het Nederlandse bedrijfsleven zien we al veel initiatieven om de zeevaart te verduurzamen. Het laat onder meer zien dat de reders niet alleen verantwoordelijkheid claimen maar ook graag voorloper willen zijn in de verduurzaming. Wij denken en werken dan ook graag mee aan een breed gedragen Europees plan van aanpak.”, zegt KVNR-directeur Annet Koster. Met een eigen reductieagenda van 70 procent minder CO­2-uitstoot in 2050 ten opzichte van 2008, streven de Nederlandse reders zelfs een hogere ambitie na dan de 50 procent die vorig jaar bij de Internationale Maritieme Organisatie van de VN is overeengekomen. De uitgangspositie en uitdaging is daarbij dat schonere schepen hand in hand gaan met een goed belegde groene boterham.

Belangrijk om ‘klimaatafdrachten’ te investeren in de verduurzaming van de sector

Nick Lurkin, adviseur klimaat en milieu bij de KVNR is van mening dat het Europese emissiehandelssysteem EU-ETS niet voor de zeevaart geschikt is. “Uitgangspunt van dit systeem is dat per onderneming een maximum aan CO2-emissierechten wordt verleend. Reders zouden in een dergelijk geval emissierechten kunnen kopen van of verkopen aan andere reders of charteraars. De extra administratieve lasten voor de reder zijn daarmee enorm en dat is iets wat we absoluut willen voorkomen, ook vanuit het oogpunt van duurzame inzetbaarheid en werkplezier van de werknemers. Al met al is het een te ingewikkeld systeem voor onze tak van sport en zeker onwenselijk als je bedenkt dat de Nederlandse zeegaande vloot veelal uit MKB-bedrijven bestaat.”

De Nederlandse reders komen met een alternatief dat transparanter is en beter werkt: “Een vastgestelde CO2-heffing op de brandstof. De opbrengsten gaan dan naar een internationaal maritiem innovatiefonds om innovaties voor reders en infrastructuur voor alternatieve energiedragers te bekostigen”, aldus Nick Lurkin.

Directeur Koster van de Nederlandse redersvereniging voegt toe dat “Veruit de meeste zeeschepen van onze leden met grote regelmaat in Europese wateren varen. Daarom zien we ook graag in Europees verband een overeenkomst waarbij we vooral kijken naar win-winsituaties voor zowel de reder als het klimaat. Wij reiken onze hand uit naar alle relevante partijen in en rondom de Europese maritieme industrie en de Europese Commissie om ons daarbij te helpen. Samen staan we immers sterker en bereiken we meer ten gunste van het klimaat, de Europese burgers en de ondernemers.”

Ga voor meer informatie over de KVNR naar www.kvnr.nl.