Nieuw peilbesluit voor Ameland

Wetterskip Fryslân heeft de waterpeilen op Ameland vastgelegd in een nieuw peilbesluit. Hierin wordt de gewenste stand van het oppervlaktewater binnen een bepaald peilgebied aangegeven. Op Ameland wordt het gebied waar actief peilbeheer wordt gevoerd, begrensd door de primaire waterkering(de Waddenzeedijk en het met blauwe palen, voorzien van Delta-aanduiding, aangegeven tracé van stuifdijken en duinen). In de overige, veelal duingebieden binnen het beheergebied van Wetterskip Fryslân vindt geen actief peilbeheer plaats en vloeit het water op natuurlijke wijze af naar de Waddenzee of Noordzee.

Meer…Wetterskip Fryslân