Openbare raadpleging over Belgische kustwateren en Noordzee

Vanaf 13 mei 2015 organiseert de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu twee openbare raadplegingen over het mariene milieu:

– Van 13 mei tot en met 15 juli 2015 over het ontwerp van het maatregelenprogramma voor de Belgische mariene wateren, in het kader van de Mariene Strategie

De Kaderrichtlijn Mariene Strategie verplicht elke Europese lidstaat om een mariene strategie op te stellen voor de bescherming, het behoud en het herstel van het mariene milieu. Deze richtlijn stelt als doel om tegen 2020 een goede milieutoestand van de Noordzee te bekomen, waarbij ook een duurzaam gebruik van de mariene wateren wordt gegarandeerd. Door de milieu-indicatoren concreet te koppelen aan volksgezondheid, recreatie en economische groei, kunnen belangrijke stappen worden gezet om de negatieve effecten van het menselijk gebruik van de zee te minimaliseren.

– Van 13 mei tot en met 15 december 2015 over het ontwerp van tweede stroomgebiedsbeheerplan voor de Belgische kustwateren, in uitvoering van de Kaderrichtlijn Water

De Kaderrichtlijn Water werd in 2000 goedgekeurd door de Europese Unie en heeft tot doel een goede toestand van alle waterlichamen (rivieren, meren, kust- en overgangswateren en grondwater) te bereiken en te behouden. De Belgische federale overheid is bevoegd voor het beheer van de Belgische kustwateren. Het eerste stoomgebiedsbeheerplan voor de Belgische kustwateren werd opgesteld op 7 december 2009. Krachtens Kaderrichtlijn Water, moeten stroomgebiedsbeheerplannen om de zes jaar worden herzien. De Belgische federale overheid zal het tweede stroomgebiedsbeheerplan voor de kustwateren ten laatste op 22 december 2015 vaststellen.
Deze openbare raadplegingen komen voort uit het Verdrag van Aarhus, dat u het recht geeft op inspraak bij beslissingen over het milieu.

Meer informatie vindt u vanaf 13 mei  op www.consult-leefmilieu.be