Regels voor activiteiten in zeegebied Vlakte van de Raan ter inzage

Rijkswaterstaat heeft voor de bescherming van de zeenatuur in de Vlakte van de Raan samen met het Ministerie van Economische Zaken en betrokkenen een beheerplan opgesteld. In het beheerplan staat onder welke voorwaarden activiteiten kunnen doorgaan, zonder dat deze een nadelige invloed hebben op de natuurwaarden.

Het plan ligt van 13 januari tot en met 23 februari ter inzage. Belanghebbenden kunnen hierop hun zienswijze kenbaar maken.

Informatiebijeenkomst
Op 21 januari houdt Rijkswaterstaat een inloopbijeenkomst. Projectmanager Peter Heslenfeld van Rijkswaterstaat geeft hier een toelichting op het ontwerpbeheerplan. Betrokkenen en andere geïnteresseerden zijn van harte welkom tussen 16:00 – 17:00 uur en tussen 19:00 – 21:00 uur in het Arsenaaltheater, Arsenaalplein 1 te Vlissingen.

Netwerk van natuur
De Vlakte van de Raan voor de monding van de Westerschelde, is 1 van de ruim 160 Natura 2000-gebieden in Nederland. Deze gebieden maken deel uit van een samenhangend netwerk in de Europese Unie. Recreanten en ondernemers maken gebruik van de gebieden. Planten en dieren vinden er de bescherming die nodig is om ze in stand te houden.

Beheerplan
In het ontwerpbeheerplan staat welke natuurwaarden in het gebied behouden of verbeterd moeten worden en welke maatregelen daarvoor nodig zijn. Dat zijn het habitat permanent overstroomde zandbanken, bruinvissen, grijze zeehond, gewone zeehond en drie soorten vissen: zeeprik, rivierprik en fint. Ook geeft het ontwerpbeheerplan aan welke activiteiten niet vergunningplichtig zijn, welke activiteiten onder voorwaarden zijn vrijgesteld en welke activiteiten wel vergunningplichtig zijn.

Maatregelen
Rijkswaterstaat heeft met betrokkenen gekeken hoe de activiteiten in het gebied als scheepvaart, visserij, recreatie zoveel mogelijk kunnen doorgaan zonder dat de zeenatuur hier onder te lijden heeft. De meeste vormen van recreatie, sportvisserij, monitoring, beroepsscheepvaart, onderhoud aan strekdammen, ankeren, vaarwegmarkering, luchtvaart, archeologisch onderzoek en oefeningen van reddingsdiensten kunnen op dezelfde voet doorgaan en zijn niet vergunningplichtig. Vaargeulbeheer van de Wielingen, onderwatersuppleties en staandwantvisserij worden onder voorwaarden vrijgesteld van vergunningplicht. Alle overige vormen van visserij, schelpenwinning en evenementen met power- en speedboats zijn vergunningplichtig.

Inzien
Het ontwerpbeheerplan ligt vanaf 13 januari tot en met 23 februari 2015 ter inzage bij Rijkswaterstaat Zee en Delta in Rijswijk en in Middelburg, bij de ministeries van Economische Zaken en van Infrastructuur en Milieu in Den Haag en in het Provinciehuis Zeeland in Middelburg. Ook zijn de stukken vanaf 13 januari digitaal in te zien via de site van de Directie Participatie.

Zienswijze indienen
Belanghebbenden kunnen van 13 januari tot en met 23 februari 2015 een zienswijze indienen op het Natura 2000-ontwerpbeheerplan Vlakte van de Raan. Dit kan via het zienswijzenformulier op de website van de Directie Participatie(bijlagen maximaal 10Mb). Het ontwerpbeheerplan Vlakte van de Raan, de nadere effectenanalyses en onderliggende rapporten zijn eveneens op deze website te downloaden.

Voor vragen over de procedure kan men terecht bij de Directie Participatie, telefoonnummer: 070-456 94 02. Ook kan men bellen met de landelijke informatielijn Rijkswaterstaat: 0800-8002 (gratis). Kijk voor meer informatie over het project Noordzee: Vlakte van de Raan.

Na verwerking van de zienswijzen wordt het beheerplan vastgesteld. Vanaf dat moment treedt het beheerplan in werking.

Meer… Rijkswaterstaat