Rijkswaterstaat presenteert onderzoeksprogramma voor vergroten aantrekkelijkheid binnenvaart

Vandaag presenteerde Rijkswaterstaat tijdens een startmanifestatie het onderzoeksprogramma van het programma Impuls Dynamisch Verkeersmanagement Vaarwegen (IDVV) voor het vergroten van de aantrekkelijkheid van de binnenvaart. Tijdens deze bijeenkomst presenteerden de verschillende logistieke partners de projecten. Hiermee werd duidelijk wat het de sector gaat opleveren en welke bijdrage de sector hieraan kan leveren.

Plaatsvervangend Directeur-Generaal Theo van de Gazelle: ‘Met dit onderzoeksprogramma werken we aan het versterken van de Nederlandse economie, een betere benutting van onze infrastructuur en het stimuleren van het vervoer over water.’

Het goederenvervoer neemt de komende jaren toe, onder andere door de aanleg van de Tweede Maasvlakte. Om de groeiende hoeveelheid goederen ook in de toekomst betrouwbaar, vlot en duurzaam te kunnen vervoeren, is het nodig dat de binnenvaart een groter aandeel in het vervoerssysteem gaat innemen.

Daartoe ontwikkelt Rijkswaterstaat samen met de markt kennis over hoe de aantrekkelijkheid van de binnenvaart vergroot kan worden voor de beslissers in de logistieke keten.

Vier consortia, vijf thema’s
Rijkswaterstaat ontwikkelde afgelopen jaar samen met verschillende partijen het onderzoeksprogramma. December vorig jaar gaf Rijkswaterstaat vier consortia de opdracht het onderzoeksprogramma uit te voeren.

Binnen het onderzoeksprogramma van IDVV wordt kennis opgedaan over hoe de infrastructuur beter benut kan worden, de afstemming in de logistieke keten verbeterd kan worden, de vaartuigen sneller schoner kunnen worden en het verder ontwikkelen van innovaties.

Op basis van de projecten die in het onderzoeksprogramma zijn opgenomen wordt eind 2013 een definitief actieplan opgesteld. Hierin staan voor zowel de overheid als de sector de noodzakelijke maatregelen beschreven die in de jaren 2014-2020 nodig zijn om de opgedane kennis om te zetten in de praktijk.

Impuls Dynamisch Verkeersmanagement Vaarwegen (IDVV)
Het onderzoeksprogramma maakt deel uit van het programma Impuls Dynamisch Verkeersmanagement Vaarwegen. Met dit programma werkt Rijkswaterstaat aan betrouwbaardere reistijden en een verbeterde doorstroming van de binnenvaart in Nederland. Zodat Nederland haar positie als internationaal logistiek knooppunt kan behouden. Rijkswaterstaat voert het project uit in nauwe samenwerking met vaarwegbeheerders, vervoerders, verladers, havens en terminals. Naast het onderzoeksspoor voor de lange termijn lopen tot eind 2013 ook twee sporen voor verbeteringen op de korte termijn.

Meer informatie
In bijgaande brochure “ Kennisopbouw voor groeiend vervoer van goederen over water” (IDVV, spoor 3: Het kennisspoor) vindt u meer informatie over de verschillende clusters waaruit het kennisprogramma is opgebouwd.

Of kijk op www.rijkswaterstaat.nl/IDVV