RWS pakt kruising Hollandsch Diep met Dordtsche Kil aan

Rijkswaterstaat neemt maatregelen ter verbetering van de veiligheid op de vaarwegkruising Hollandsch Diep en Dordtsche Kil. In overleg met gemeenten Moerdijk, Cromstrijen en Strijen, de veiligheidsregio’s Zuid-Holland, Zuid en Midden- en  West-Brabant, het havenschap Moerdijk en het Loodswezen is een uitvoeringsagenda samengesteld voor 2016-2020.

De voorgestelde maatregelen zorgen voor meer veiligheid op het splitsingspunt en vermindert het risico op aanvaringen. Rijkswaterstaat verwacht op deze manier het veiligheidsniveau op het splitsingspunt net zo goed te kunnen borgen als met walradardekking. Desondanks blijft in overleg met de betrokken partijen de reservering voor realisatie van walradardekking vooralsnog gehandhaafd.

De belangrijkste maatregelen zijn:
·         Verbeteren marifoondekking. Hiermee kan vanuit de Verkeerscentrale Dordrecht worden gecommuniceerd met schepen op de vaarwegkruising.
·         Dynamische apps voor recreatievaart. Met apps kunnen we het verkeersbeeld voor de recreatievaart verbeteren. De voorbereidingen voor de productie van dynamische apps zijn in volle gang.
·         Hoogwaardige informatie wordt gekoppeld aan  de elektronische kaart. Zo krijgt de schipper meer inzicht in hoe hij kan varen. Onderzoek naar instellen maximum snelheid. Met het instellen           van een maximum snelheid wordt de kans op gevaarlijke situaties verkleind. Ook de effecten van incidenten zullen doorgaans kleiner zijn.
·         Onderzoek naar verplicht stellen gebruik nevengeulen en stimuleren veilig varen recreatievaart. Hiermee wordt de recreatievaart gescheiden van de beroepsvaart.
·         Verstrekking trajectgerichte info Volkeraksluizen – Dordrecht
·         Intensiveren toezicht en handhaving
·         Monitoren veiligheid

AIS verplicht sinds 1 januari 2016
Daarnaast is per 1 januari 2016 het gebruik van het automatisch identificatiesysteem (AIS) verplicht gesteld voor alle schepen langer dan 20 m. Met AIS zenden schepen een bericht uit waarin hun positie, koers en snelheid en identificatie zit. Door deze verplichtstelling is implementatie van maatregelen als ‘trajectgerichte informatie’  realiseerbaar. Dit houdt in dat de scheepvaart proactief wordt geïnformeerd over de situatie op het traject Volkeraksluizen – Dordrecht. Zo kunnen schippers eerder anticiperen op gevaarlijke situaties en ongewenste ontmoetingen voorkomen.

Bel voor meer  informatie naar de landelijke informatielijn van Rijkswaterstaat 0800 8002 of surf naar www.rijkswaterstaat.nl