Schoon schip

De zeescheepvaartsector kan de milieubelasting van schepen flink verminderen. Technisch is het mogelijk, de natuur vraagt er om, maar dan wel met heldere kaders en regelgeving. Dat zijn de conclusies die getrokken werden tijdens het symposium “Zeescheepvaart heeft toekomst” van De Vereenigde Compagnie Scheepsinvesteringen. De directeur van de KVNR (Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders), het hoofd van de afdeling Shipdesign van de TU Delft en de coördinator scheepvaart van Stichting de Noordzee gaven hun visie voor een grote groep belanghebbenden en beleggers in zeescheepvaart.

De milieubelasting van zeeschepen is enorm groot. Uit een rapport van de Verenigde Naties blijkt dat de CO²-uitstoot van schepen wereldwijd elk jaar ruim een miljard ton bedraagt, bijna het dubbele van de CO²-uitstoot die de luchtvaart jaarlijks veroorzaakt. Die vervuiling zal op korte termijn alleen maar toenemen volgens Guido Hollaar van de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders (KVNR). Alle maatregelen ten spijt. Zolang de wereldbevolking groeit en de welvaart wereldwijd toeneemt is er een groei van de consumptie en zal er behoefte zijn aan meer transport. Daarbij moet worden aangetekend dat ca 90% van het intercontinentale goederenvervoer met zeeschepen plaatsvindt. De milieubelasting van de scheepvaart in absolute zin is dus zo groot omdat de hoeveelheid vracht zo enorm is. In verhouding tot andere vervoersvormen, zoals vervoer per truck of trein, is de milieubelasting van schepen geringer zo betoogde de directeur van de KVNR.

Maar scheepvaart kan schoner en groener. Prof. Ir. J.J. Hopman, hoofd van de sector Shipdesign van de TU Delft liet in zijn presentatie zien dat er voldoende mogelijkheden zijn om de uitstoot van schadelijke stoffen door schepen te beperken. Grofweg zijn die te verdelen in technische ingrepen en het optimaliseren van de logistieke keten. Variërend van voor de hand liggend tot uiterst innovatief. Veel maatregelen zijn gericht op een lager brandstofverbruik en de vermindering van uitstoot van schadelijke stoffen. Met een combinatie van beide soorten maatregelen is een vermindering tot zelfs 50% te realiseren. Kleine verbeteringen kunnen dus soms tot een substantiële reductie leiden.

De scheepvaartsector staat echter niet te springen om dure innovaties toe te passen. Ze is huiverig dat haar concurrentiepositie in gevaar komt. Volgens de KVNR moet aangescherpte milieuwetgeving voor schepen wereldwijd gelden en controleerbaar zijn. Zodat de concurrentiepositie van reders in bijvoorbeeld westerse landen niet verslechtert ten opzichte van andere landen.

Volgens Eelco Leemans van Stichting De Noordzee beperken maatregelen om de schepen groener te maken zich niet alleen tot technische aanpassingen en regelgeving. Hoewel zeker nodig, is ook de mentaliteit aan boord van de schepen van groot belang. Naast lobbyactiviteiten bij internationale scheepvaartorganisaties en overheden maakt de stichting zich dan ook sterk voor de opleiding van toekomstige bemanningen. Zij moeten bewust worden gemaakt van het belang van het behoud van onze planeet om te komen tot een goed evenwicht tussen de factoren people, planet en profit.

Bron: De Vereenigde Compagnie Scheepsinvesteringen BV, 24-10-2008;