Verandering stroming westelijk havengebied

Door de doorgraving van de Yangtzehaven op 21 november verandert de stroming in de vaarwegen van de Maasvlakte enigszins. Het Havenbedrijf adviseert de binnenvaart rekening te houden met deze nieuwe situatie.

Deze maand verbindt aannemerscombinatie Puma de havenbekkens van Maasvlakte 1 en 2 met elkaar door de Yangtzehaven aan de zuidzijde door te steken. Daardoor kan de scheepvaart over het water de Maasvlakte 2 bereiken. In de weken daarna wordt de Yangtzehaven verder op diepte en breedte gebracht totdat begin volgend jaar het gewenste eindprofiel is bereikt.

Yangtzehaven
Dit leidt tot een aanpassing van de stroming in het Calandkanaal, Beerkanaal en in de Yangtzehaven. De veranderende stroomsituatie en de daarmee samenhangende nautische activiteiten op de Maasvlakte 1 zijn met stromingsmodellen onderzocht. De loodsen hebben de gevolgen daarvan voor de scheepvaart gesimuleerd. De uitkomsten zijn als veilig beoordeeld door het Havenbedrijf maar tonen aan dat de navigatie blijvend wordt beïnvloed bij het binnenvaren van de Maasvlakte vanuit het Calandkanaal en bij het afmeren in de Yangtzehaven. Vaarweggebruikers wordt verzocht vanaf 21 november extra bedacht te zijn op deze nieuwe situatie.

Voorspellingen van de stromingsaanpassing zijn beschikbaar en staan op hoofdlijnen beschreven op de sites van Koninklijke Schuttevaer, BinnenvaartBrancheUnie en Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart. De effecten zullen doorlopend worden gemonitord door het Havenbedrijf en het Loodswezen.

Meer… Port of Rotterdam