Voorstel EU-verordening ondermijnt veiligheid in de offshore-industrie

De voorgestelde EU-verordening voor het verbeteren van de veiligheid bij het opsporen en winnen van olie en aardgas op zee en het beperken van de gevolgen van een ongeval heeft vele onbedoelde negatieve consequenties en is niet het juiste antwoord op de hedendaagse veiligheidsvraagstukken en het streven de veiligheidsnormen verder te verbeteren. Een in deugdelijke bewoordingen opgestelde Richtlijn is een beter instrument om de doelstellingen, geformuleerd voor de gehele EU, te bereiken.

NOGEPA, samen met IRO, FNV Bondgenoten en De Unie, erkent de inspanningen van de Commissie om de risico’s van een ernstig incident in wateren van de Unie te verkleinen en om de consequenties te beperken indien een dergelijk incident zich toch zou voordoen. Veiligheid en verantwoorde operaties zijn van fundamenteel belang voor de offshore industrie en de bescherming van de medewerkers heeft onze hoogste prioriteit. Wij zijn gehouden aan (1) het implementeren van de hoogste veiligheids- en milieubeschermingsnormen en (2) het continu verbeteren van onze veiligheidssystemen en -processen.

Wij zijn van mening dat de voorgestelde EU-verordening een stap terug is naar een meer voorschrijvend regime. Het introduceert een minder flexibele benadering die niet in het huidige wettelijke regime van Nederland past. Het leidt tot een uitgebreide administratieve belasting en creëert aanlooptijden (lead times) voor offshore activiteiten die een belangrijk negatief effect op het niveau ervan zal hebben.

De voorgestelde EU-verordening zal de bewezen effectiviteit van de huidige doelstelling-bepalende regelgeving ondermijnen. Bovendien verstoort deze de samenhang van de huidige veiligheidssystemen en -plannen, resulterende in onzekerheden en duplicatie van werk, zonder enige bijdrage te leveren aan het verhogen van veiligheid en de bescherming van het milieu.

Wij zijn ook geen voorstander van het voorstel om de bevoegdheid tot wijziging van de verordening over te dragen aan de Commissie zonder consultatie van de betrokkenen, omdat dit veel onzekerheid zal creëren ten aanzien van vereisten waaraan in de toekomst moet worden voldaan. De bestaande (juridische) instrumenten, gedragen door alle betrokken partijen, zijn effectiever. Om de veiligheid van het personeel, de installaties en de bescherming van het milieu te waarborgen, is het essentieel om het huidige nationale wettelijke regime te handhaven. Dit heeft het bijkomende voordeel dat duplicatie wordt vermeden en er geen onzekerheid bestaat omtrent toepassing.

Een in juiste bewoordingen opgestelde Richtlijn kan op effectievere wijze aansluiten bij de doelstellingen van de Commissie voor de EU en stelt de Lidstaten in staat er maatwerk te leveren en daarmee met de plaatselijke omstandigheden en de bestaande wetgevingssystematiek rekening te houden. Hiermee worden tegenstrijdigheden met de huidige nationale wetgeving en industriële ‘best practices’ vermeden. Deze tegenstrijdigheden zijn nadelig voor de offshore-veiligheid.

Meer… NOGEPA