VVD en SP: extra stimulans voor vervoer over water

Meer vervoer over water betekent minder wegverkeer, minder files, een sterkere economie en schonere lucht. Op initiatief van SP en VVD investeert de provincie de komende jaren daarom extra in verbetering van de vaarwegen in Zuid-Holland.

Beide partijen riepen het dagelijks bestuur van de provincie vorig jaar oktober op om bij de verdeling van het geld voor verkeer en vervoer extra in te zetten op vervoer over water, met name op binnenvaart. Ook een betere aansluiting van vervoer over water op andere transportmiddelen, oftewel het realiseren van ‘multimodale vervoerketens’, is belangrijk. Gedeputeerde Ingrid de Bondt (VVD) geeft hieraan gehoor in de meerjarenplannen voor grote infrastructurele projecten tussen 2013 en 2027.

Hogere bruggen
Ter ondersteuning van de binnenvaart brengt de provincie de komende jaren vijf loswallen terug in functie. De loswallen in Hazerswoude en Leiderdorp komen nog deze collegeperiode aan de beurt. Verder maakt de provincie de komende jaren tien miljoen euro vrij voor verbetering van kruisingen tussen wegen en waterwegen. Dit betekent bijvoorbeeld verhoging van bruggen, zodat ze minder vaak open hoeven, of verhoging van de capaciteit van aan- en afvoerwegen, zodat het autoverkeer beter doorstroomt. Ook fietsers en voetgangers profiteren hiervan.

Bruggen die voor deze maatregelen in aanmerking komen zijn:
Hoornbrug in Den Haag
Geestbrug in Voorburg/Leidschendam
Lammebrug , Wilhelminabrug en Zijlbrug in Leiden
Kruithuisbrug, Sint Sebastiaansbrug en Reineveltbrug in Delft
Hefbrug en Coenecoopbrug in Waddinxveen
Concordiabrug in Gorinchem
Leiderdorpsebrug in Leiderdorp
Hooghkamerbrug in Voorschoten
Steekterbrug in Alphen aan den Rijn

Terminals
Vanuit de extra ruimte in het budget voor verkeers- en vervoersprojecten investeert de provincie ook in een nieuwe terminal bij StenaLine in Hoek van Holland en in drie kleinere containerterminals rond Delft, Gouda en Dordrecht. Voor de VVD is met name betere bereikbaarheid van de binnenvaartterminals heel belangrijk. Door verbreding en verdieping van de vaarwegen krijgt de nieuwe generatie binnenvaartschepen meer kans. Een fijnmazig netwerk voor vervoer over water is al jaren een speerpunt van de SP. Door (kleinere) binnenvaartschepen te laten laden en lossen aan de poort van bedrijven ontlasten we wegen, omwonenden en het milieu. Een groot bedrijf als Heineken in Zoeterwoude werkt al succesvol op die manier.

Aanpak Gouwe
Het grootste project de komende jaren is een structurele aanpak van de Gouwe. Dit moet een belangrijke as voor vervoer over water worden en ook de recreatievaart soepel kunnen verwerken. Maatregelen in dit kader zijn het uitdiepen van de vaarweg, het rechttrekken van de bocht ten noorden van Waddinxveen, het afsnijden van de bocht ten zuiden van de Coenecoopbrug, het beweegbaar maken van de hele Coenecoopbrug en het verwijderen van de pijler en het verbreden van de bochten bij de spoorbrug in Gouda. Deze plannen zijn nog wel afhankelijk van bijdragen van andere overheden en het bedrijfsleven. De provincie zelf reserveert alvast 20 miljoen euro. Ervaring uit het verleden leert dat hoe meer de provincie investeert, hoe meer ook door derden wordt toegezegd.

Meer… VVD Provincie Zuid-Holland

Related news

List of related news articles