Het Rotterdamse Leerwerkakkoord. Foto: Jan van der Ploeg

1000 mbo-studenten baangarantie in de haven door Leerwerkakkoord

De Rotterdamse haven biedt 1000 mbo-studenten een garantie op werk als zij kiezen voor een opleiding procestechniek, onderhoud of logistiek. Het MKB heeft daarna de komende 4 jaar voor 600 werkzoekenden een baan via een leerwerktraject.

Het Rotterdamse Leerwerkakkoord. Foto: Jan van der Ploeg
Het Rotterdamse Leerwerkakkoord. Foto: Jan van der Ploeg

Meer Rotterdammers aan het werk krijgen en houden

Dit zijn twee maatregelen uit het Leerwerkakkoord dat begin februari is gepresenteerd. Het bedrijfsleven, onderwijs en de gemeente Rotterdam hebben in het akkoord verschillende afspraken gemaakt om meer Rotterdammers aan het werk te krijgen en te houden.

Drie pijlers centraal

Verwacht wordt dat de werkgelegenheid in de regio Rotterdam-Rijnmond verder toeneemt, alleen sluit de leer- of werkervaring van een grote groep Rotterdammers daar niet bij aan. Daarom richten de ondertekenaars zich met het Leerwerkakkoord op drie pijlers. ‘Van school naar werk’, waarbij geen jongere met diploma zonder baan van school gaat. Bij de pijler ‘Van werk naar werk’ staat een leven lang ontwikkelen centraal, waarbij werkgevers inzetten op om- en bijscholing. En tot slot de pijler ‘(weer) Aan het werk’ waarbij wordt gekeken naar nieuwe manieren om geen arbeidspotentieel onbenut te houden.

Mismatch doorbreken

“Met het akkoord willen we de mismatch tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt doorbreken. Jongeren moeten op school de juiste vaardigheden leren en werkgevers waar nodig startgaranties afgeven voor zoveel mogelijk opleidingen. Daarnaast willen we zoveel mogelijk mensen uit de bijstaand aan het werk helpen. Ook ontstaan nieuwe beroepen en banen door de robotisering, de energietransitie en digitalisering waar we ons op moeten voorbereiden”, aldus wethouder Richard Moti (Werk en Inkomen).

3 miljoen euro investeren

Naast het overkoepelende Rotterdams Leerwerkakkoord zijn er ook al twee sectorakkoorden ondertekend: voor de Haven en het MKB. In het sectorakkoord Haven spreken de ondertekenaars met elkaar af in 2019 3 miljoen euro te investeren in de ontwikkeling van havenmedewerkers. Allard Castelein, CEO van het Havenbedrijf Rotterdam is trots op het ondertekende leerwerkakkoord: “Door digitalisering en de energietransitie verandert de haven en het werk in de haven fundamenteel. Naast sterke handen, hebben we ook slimme koppen nodig. Het leerwerkakkoord Haven levert een belangrijke en concrete bijdrage in het opleiden en aantrekken van een nieuwe generatie havenprofessionals.’’

1000 carrièrestartgaranties

Met het sectorakkoord Haven wordt onder andere geïnvesteerd in 1000 carrièrestartgaranties voor havenbanen, voor studenten van de opleidingen procestechniek, onderhoud en logistiek op mbo-niveau 2, 3 en 4. Daarnaast wordt geïnvesteerd in het opzetten van modulaire opleidingen waarbij leerlingen deelcertificaten kunnen halen. Door deze flexibiliteit kan snel ingespeeld worden op een eventueel veranderende vraag. Verder wordt er geïnvesteerd in het opleiden van hybride docenten die naast hun baan in het vakgebied, les gaan geven.

Ook komt er een platform Haven werkt! waarbij personeel tijdelijk of vast de kans krijgt in andere bedrijven om kennis op te doen, via stages of vacatures. Verder worden in 2019 100 opstapbanen (leerwerkplekken) in de haven gecreëerd voor Rotterdammers uit de bijstand. In het sectorakkoord voor MKB wordt onder meer afgesproken dat in de komende vier jaar minimaal 600 Rotterdamse werkzoekenden via een leerwerkplek bij MKB-bedrijven in Rotterdam-Rijnmond aan de slag gaan.

Open samenwerking

Het Rotterdams Leerwerkakkoord is een van de ambities uit het coalitieakkoord Nieuwe Energie voor Rotterdam en heeft een looptijd van 6 jaar. De partners zijn naast de gemeente Rotterdam, het Havenbedrijf Rotterdam, Deltalinqs, Zadkine, Albeda, STC Group, MKB Rotterdam-Rijnmond, Economic Board ZuidHolland, VNO-NCW Rotterdam, Randstad, UWV Werkbedrijf, FNV, CNV. Het is de bedoeling dat meer bedrijven, onderwijsinstellingen en organisaties zich aansluiten.