Bedrijfsleven aan de slag met certificering duurzame biomassa

In het Shell Technology Centre in Amsterdam vond dinsdag 24 mei de tweede ‘Roadshow certificatie duurzame biomassa’ plaats. Tijdens deze middag werd ingegaan op het in Nederland ontwikkelde NTA 8080 certificatiesysteem. Dit is wereldwijd toepasbaar om aan te tonen dat de biomassa die een bedrijf produceert, verwerkt, verhandelt of toepast, voldoet aan internationale duurzaamheidseisen. Een aantal bedrijven ondertekende een intentieverklaring, waarin zij aangaven concreet aan de slag te gaan met NTA 8080 certificering. Dit waren Staatsbosbeheer, Energy Pellets Moerdijk B.V., North Sea Group en Woodchips Moerdijk B.V.

Tijdens de Roadshow, georganiseerd door Haven Amsterdam en NEN, werd ingegaan op het in Nederland ontwikkelde certificatiesysteem voor duurzame biomassa. Dit systeem is gebaseerd op de duurzaamheidafspraken die zijn vastgelegd in NTA 8080. Naast een toelichting over dit certificatiesysteem gaven verschillende bedrijven presentaties over hun duurzaamheidsprojecten binnen en buiten Nederland. Ten slotte tekende een aantal bedrijven een intentieverklaring met Ger van Tongeren, voorzitter van de Commissie Deskundigen Schemabeheer duurzaamheidscriteria biomassa, om hun duurzaamheidsambities kracht bij te zetten.

Duurzaamheid biomassa
Biomassa wordt ingezet als alternatieve energiebron of als grondstof voor groene chemie en kan zo een bijdrage leveren aan het verminderen van de CO2-uitstoot. Maar het begrip duurzaamheid is in dit certificatiesysteem breder gedefinieerd en heeft ook betrekking op onderwerpen zoals landgebruik, biodiversiteit en arbeidsomstandigheden bij de plantages. NTA 8080 kan een belangrijke rol spelen in discussies over duurzaamheid, omdat niet alleen gekeken wordt naar de zogeheten ‘planet’-aspecten, zoals broeikasgas en biodiversiteit maar ook naar ‘people’ (lokaal welzijn) en ‘profit’ (lokale welvaart).

Brede betrokkenheid
Het certificatiesysteem is ontwikkeld door een brede groep belanghebbenden met vertegenwoordiging van overheid, bedrijfsleven, NGO’s, ministeries, kennisinstellingen en certificeringinstellingen, onder begeleiding van het Nederlands Normalisatie-instituut. Het certificatiesysteem is opgezet als groeimodel. Bedrijven kunnen doorgroeien van een niveau waarbij ze voldoen aan de wettelijke eisen uit de Europese richtlijn, de Renewable Energy Directive (RED), tot het niveau van NTA 8080.

Haven Amsterdam
Haven Amsterdam is de vierde haven van Europa en wil een slimme haven zijn met als kern duurzame groei. Groei die banen en inkomsten oplevert en waarbij de haven op een slimme manier met beschikbare ruimte omgaat. Groei zonder aantasting van de kwaliteit van water, bodem en lucht. Groei waarmee inwoners van en bedrijven in Amsterdam het havengebied nog meer gaan waarderen als interessant en aantrekkelijk. Dit wil Haven Amsterdam bereiken door intensieve samenwerking met partners in het bedrijfsleven, stad en regio.

Bron: NEN, 25-05-2011;