Binnenvaart goed vertegenwoordigd in verkiezingsprogramma’s

Binnenvaartbranchevereniging Koninklijke BLN-Schuttevaer is blij met de binnenvaartthema’s die zijn opgenomen in de verkiezingsprogramma’s van de VVD, D66, CDA, PvdA, SP, CU en SGP. Het afgelopen jaar heeft Koninklijke BLN-Schuttevaer zich actief ingezet op het verankeren van de binnenvaart in verkiezingsprogramma’s. Voorzitter Roland Kortenhorst: “We hebben te maken met langdurige trajecten achter de schermen waarvan niet direct zichtbaar is wat ze opleveren. Daarom zijn we verheugd om nu inzichtelijk te kunnen maken welke binnenvaartthema’s in de verkiezingsprogramma’s terecht zijn gekomen.”

BLN-Schuttevaer heeft zich het afgelopen jaar actief ingezet om op de agenda te komen bij de politieke partijen door voorlichtingsbijeenkomsten te organiseren voor Kamerleden, een vergroeningspetitie aan te bieden en een tentoonstelling met vergroeningstechnieken te maken. Tijdens de tentoonstelling met vergroeningstechnieken werd men er bijvoorbeeld bewust van gemaakt dat een standaard 3.000 ton schip zo’n 100 vrachtwagens uit de file haalt bijvoorbeeld. Deze acties hebben ertoe geleid dat de binnenvaart prominent aan bod is gekomen in de verkiezingsprogramma’s.

Binnenvaart in verkiezingsprogramma’s:

VVD
De VVD wil blijven investeren in de verbindingen vanuit mainports naar onze grensgebieden. En zij willen dat de bedientijden van sluizen en bruggen beter op elkaar en op het (spoor-)wegverkeer worden afgestemd om vertragingen te voorkomen. Ook steunen zij de bouw van overlaadstations, weginfrastructuur rondom binnenhavens, het verbreden van sluizen en uitdiepen van hoofdvaarwegen en moeten er voldoende overnachtingsplaatsen zijn voor binnenschippers. De VVD heeft de ambitie om voorop te lopen in Nederland met slimme mobiliteit en wil bij de uitgaven uit het Infrastructuurfonds daar rekening mee houden.

D66
D66 wil de binnenvaart helpen groener te worden met financieringsmogelijkheden op maat en innovatie, en daarmee de uitstoot van stikstofoxiden en fijnstof drastisch terugbrengen. Het ideaal van D66 is een wereldwijde CO2-prijs, maar die is er (nog) niet. In Europees verband wil D66 voor een hogere CO2-prijs zorgen door de emissiehandel aan te scherpen, bijvoorbeeld via een lager emissieplafond, het annuleren van emissierechten of een minimum CO2-prijs. En ze willen naast het infrastructuurfonds een mobiliteitsfonds waaruit projecten kunnen worden betaald die zich richten op maatregelen die nodig zijn om bereikbaarheid van deur tot deur te verbeteren.

CDA
Het CDA ziet grote kansen om de mobiliteit verder te ontwikkelen van de Mainports Schiphol en de Rotterdamse haven. De binnenvaart kan een waardevolle bijdrage leveren aan de verschuiving van wegtransport naar vervoer via waterwegen. CDA wil doorontwikkelen naar schonere luchtvaart en binnenvaart met nieuwe technologie. Nieuwe technologie is essentieel om het milieu en de luchtkwaliteit te beschermen.

PvdA
De PvdA steunt initiatieven vanuit de vervoerssector om de binnenvaart te vergroenen. Zij willen van goederenvervoer over de weg naar het schonere watervervoer. Om dit mogelijk te maken wil de PvdA meer overslagpunten voor goederen realiseren op plekken waar wegen, vaarwegen en spoorwegen samenkomen. De PvdA pleit voor een opname van lucht- en scheepvaart in het wereldwijde klimaatverdrag met wereldwijd geldende maximumeisen aan giftige stoffen in brandstof. In Europa willen zij een kerosineheffing en voortschrijdende uitstootnormen voor schepen.

SP
De SP wil maximaal investeren in de binnenvaart voor goederenvervoer omdat dit het minst belastend is voor het milieu. Zij willen investeren in het verduurzamen van de binnenvaart en zorgen dat jongeren weer een toekomst hebben in de binnenvaart. Het goederenvervoer over het spoor door binnensteden en dorpskernen willen zij beperken en moet altijd voldoen aan de normen van veiligheid, trilling en geluid.

CU
De ChrinstenUnie wil de vaarroutes veiliger maken door bijvoorbeeld recreatie- en beroepsvaart te scheiden. Zij willen het gebruik van schonere motoren in de binnenvaart bevorderen en het aantal ligplaatsvoorzieningen uitbreiden. Ook willen zij de realisatie van overslagterminals voor water, weg en spoor stimuleren. Investeren in bruggen, sluizen en kanalen om het vaarwegennetwerk robuuster te maken en om wachttijden te reduceren. Bij vervanging worden bruggen verhoogd om vierlaagscontainervaart te faciliteren op de Twentekanalen, de Maas en het Amsterdam-Rijnkanaal. De vergroting van de Sluis bij Kornwerderzand heeft de hoogste prioriteit omdat bepaalde schepen de sluis niet kunnen passeren. De capaciteit van vervoer over water bij Delfzijl/Eemshaven is belangrijk voor de noordelijke economie. De ChristenUnie wil zich inzetten om de bevaarbaarheid van de hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl te verbeteren voor langere en hogere schepen. En er moet een verbinding komen tussen het Twentekanaal en het Mittellandkanaal om een korte route te realiseren met Duitsland.

SGP
De SGP wil ook meer goederen over het water dan over de weg. Zij willen extra geld voor innovatie in de binnenvaart zoals projecten rond de aansluiting van spoor- en wegvervoer op binnenvaart (‘modal shift’), het real-time meten van de diepte van vaarwegen en emissiereductie. Er moet geïnvesteerd worden in het vaarwegennet, het achterstallig onderhoud en er moeten voldoende laad- en loskades komen. De nieuwe radarsystemen nemen schippers veel werk uit handen maar volgens de SGP moeten de bemanningsregels daarop aangepast worden.

Nu nog zorgen dat de voornemens tot uitvoer komen
“Het is nu echter zaak om snel na de formatie van het nieuwe kabinet stevige relaties op te bouwen met nieuwe Kamerleden en hun ambtenaren om ervoor te zorgen dat de voornemens ook tot uitvoer komen. Vanzelfsprekend zitten wij hier als binnenvaartbrancheorganisatie bovenop”, aldus voorzitter Roland Kortenhorst.