Commissie maakt kortingen op visserijquota bekend

  • buitenland

De Europese Commissie heeft op 8 augustus verlagingen van de visserijquota voor 2013 bekendgemaakt voor de lidstaten die hebben verklaard dat zij hun quota in 2012 hebben overschreden. Door deze jaarlijkse verlagingen kan de Commissie onmiddellijk de schade aanpakken die is toegebracht aan de bestanden die het voorgaande jaar zijn overbevist en kan zij erover waken dat de gemeenschappelijke visbestanden duurzaam worden geëxploiteerd.

Commissaris voor Maritieme zaken en Visserij Maria Damanaki: ” Nu wij bezig zijn met de tenuitvoerlegging van het hervormde gemeenschappelijk visserijbeleid, is het onze prioriteit om ervoor te zorgen dat de regels voor iedereen streng en rechtvaardig worden gehandhaafd. De totale overbevissing is afgenomen ten opzichte van vorig jaar en we willen dat die trend zich doorzet. Daarom zullen we bijzondere aandacht blijven besteden aan de handhaving van controlemaatregelen, wat cruciaal is om de overbevissing een halt toe te roepen en de duurzaamheid op lange termijn van onze bestanden te realiseren “.

De quotaverlagingen worden toegepast op de bestanden die vorig jaar zijn overbevist – met extra verlagingen voor overbevissing in opeenvolgende jaren, voor overschrijding van de quota met meer dan 5 % en voor de overbevissing van bestanden waarvoor een meerjarenplan geldt.

Indien een lidstaat niet over de nodige quota beschikt om zijn overbevissing te compenseren, worden de te veel geviste hoeveelheden afgetrokken van de quota voor een ander bestand in hetzelfde geografische gebied. Zodoende wordt rekening gehouden met de noodzaak om teruggooi in gemengde visserijen te voorkomen. Over dergelijke verlagingen van de quota voor andere bestanden wordt beslist in overleg met de betrokken lidstaten. Deze verlagingen worden later dit jaar bekendgemaakt in een aparte verordening.

Achtergrond

De rechtsgrondslag voor verlagingen is Verordening (EG) nr. 1224/2009 . Krachtens deze verordening kan de Commissie de quota van lidstaten die zich tijdens een bepaald jaar schuldig hebben gemaakt aan overbevissing, het daaropvolgende jaar verlagen. Om de duurzaamheid van de bestanden te waarborgen, gelden bepaalde vermenigvuldigingsfactoren, die zijn vastgesteld in artikel 105, leden 2 en 3, van de verordening.

Related news

List of related news articles