Groene-waterstoffabriek ‘HYPORT’ in Oostende

Haven Oostende, DEME en PMV stellen een ambitieus groen energieplan voor en willen met de productie van groene waterstof de CO2 uitstoot in Vlaanderen met zo’n 500.000 à 1.000.000 ton per jaar verminderen.

Op maandag 27 januari kondigen Haven Oostende, DEME Concessions en PMV een exclusieve samenwerking aan. Het doel is om tegen 2025 een fabriek operationeel te hebben in het havengebied van Oostende die groene waterstof produceert. Het eindproduct, groene waterstof, zal dienen als energiebron voor elektriciteits-, mobiliteits-, warmte- en brandstofdoeleinden enerzijds of voor gebruik als grondstof voor industriële centra anderzijds.

Groene waterstof

Als waterstof (H2) door middel van elektrolyse met elektriciteit wordt geproduceerd, komt hierbij geen CO2 vrij. Maar de ontstane waterstof is pas groen te noemen als de gebruikte elektriciteit ook groen is opgewekt. Men spreekt dus van groene waterstof als er groene stroom beschikbaar is die water via elektrolyse omzet in waterstof. Groene waterstof is dus waterstof die geproduceerd wordt op basis van hernieuwbare energie.

Met onze energietransitie in het achterhoofd moeten we klaar staan om ons groene energieoverschot via waterstof als energiedrager tijdelijk te kunnen opslaan oftewel als alternatieve grondstof aan te wenden voor de omschakeling van de industrie weg van fossiele grondstoffen. Eind 2020 staan er 399 windturbines te draaien voor onze kust. Samen goed voor een geïnstalleerd vermogen van 2,26 GW. In het nieuwe marien ruimtelijk plan werd ruimte voorzien voor nog eens een paar honderd windturbines die zo’n extra 1,75 GW gaat opleveren. In totaal samen zo’n 4 GW capaciteit voor de opwekking van groene elektrische stroom. Hiermee worden de helft van de Belgische huishoudens van stroom voorzien. Die pieken in productie vallen echter zelden samen met de verbruikerspieken. Dus daar ligt een opportuniteit om de discontinuïteit tussen productie en verbruik op te vangen.

Gefaseerd proces

In een eerste fase wordt de algemene haalbaarheid verder onderzocht en een ontwikkelingsplan uitgewerkt. Daarna wordt een innovatief demonstratieproject met mobiele walstroom gestart en is er tevens een demonstratieproject met een innovatieve electrolyser van ca. 50 MW gepland. Tegen 2022 start de uitrol van een grootschalig walstroom-project, gevoed met groene waterstof. De eindmeet is voorzien in 2025 met een commercieel groene waterstoffabriek in het kader van de geplande nieuwe offshore windconcessies.

Alle expertise in huis

De drie partijen bezitten de nodige expertise en spelen samen een belangrijke rol in de transitie van energie, mobiliteit en industrie.

Haven Oostende breidt met deze gebiedsgerichte ontwikkeling haar activiteiten in de Blauwe Economie uit. De voorziene locatie bevindt zich in het havengebied Plassendale 1.

PMV beschikt over de ervaring in de financiering van de ontwikkeling, bouw en exploitatie van de nodige infrastructuur voor energieprojecten. PMV ziet op lange termijn heel wat potentieel voor waterstof en wil ondernemersprojecten met waterstof stimuleren & ondersteunen. Binnen PMV werd een expertisecel opgericht om kennis te verzamelen en potentiële ideeën nog beter te kunnen financieren. Via deze publieke-private samenwerking zal PMV actief participeren in de uitbouw van waterstofactiviteiten in Vlaanderen.

DEME is één van de pioniers in de ontwikkeling van offshore energieprojecten. De combinatie van hernieuwbare energie met groene waterstof kadert volledig in hun innovatievisie. Daarom wil DEME investeren in de ontwikkeling en grootschalige productie, opslag en levering van groene waterstof.

Besluit

Haven Oostende, DEME Concessions en PMV slaan opnieuw de handen in elkaar om mee te bouwen aan de energietransitie in Vlaanderen. Hun gezamenlijk doel vertaalt zich in een zeer concreet en ambitieus project: HYPORT® Oostende. De groene-waterstoffabriek in Oostende zal op termijn een CO2 reductie van ca. 500.000 à 1000.000 ton per jaar opleveren. HYPORT® Oostende zal een belangrijke bijdrage leveren om de Belgische en Europese klimaatdoelstellingen te halen.