Havenbedrijven werken samen in nieuw internationaal actieprogramma voor klimaat

Allard Castelein, Foto Havenbedrijf Rotterdam

 
Het Havenbedrijf Rotterdam heeft gisteren tijdens de Global Climate Action Summit in San Francisco de lancering van het World Ports Climate Action Program aangekondigd, een nieuw internationaal actieprogramma van een groep invloedrijke havenbedrijven.

In het programma worden krachten gebundeld vanuit Antwerpen, Hamburg, Barcelona, Los Angeles, Long Beach, Rotterdam en Vancouver, om projecten te ontwikkelen om de klimaatverandering door scheepvaart aan te pakken. Om het Klimaatverdrag van Parijs te kunnen realiseren en tot concrete resultaten te komen zijn er voor het World Ports Climate Action Program vijf centrale acties opgesteld:

Allard Castelein, CEO Havenbedrijf Rotterdam.
  • Verhogen van de efficiëntie van transportketens door benutting van data;
  • Bevorderen van gemeenschappelijk en ambitieus beleid om de uitstoot in regionale vaargebieden terug te dringen;
  • Versnellen van de ontwikkeling van walstroom voor schepen en andere oplossingen waarbij geen uitstoot plaatsvindt;
  • Versnellen van de ontwikkeling van commercieel haalbare, duurzame koolstofarme scheepsbrandstoffen en infrastructuur voor de elektrificatie van de scheepvaart;
  • Versnellen van het CO2-neutraal maken van de overslagfaciliteiten in onze havens.

Internationale havenbedrijven nemen het voortouw
Om de impact van dit nieuwe programma zo groot mogelijk te maken roepen de zeven havenbedrijven de gehele scheepvaartsector, stakeholders, havenbedrijven, overheden en toezichthouders wereldwijd op zich ook in te zetten tegen het opwarmen van de aarde.

Gezamenlijk actie ondernemen, beleidsmaatregelen treffen op het gebied van CO2-beprijzing en financiële steun aan relevante projecten kunnen leiden tot concrete resultaten.

“We moeten de opwarming van de aarde beperken tot ruim onder de 2°C. Het is daarom essentieel dat de uitstoot van de internationale zeevaart wordt teruggedrongen. Havens zijn belangrijke knooppunten in het wereldwijde maritieme netwerk en kunnen een aanzienlijke bijdrage leveren. Het is verheugend te zien dat internationale havenbedrijven op dit gebied nu het voortouw nemen en gezamenlijk projecten gaan opzetten die een bijdrage leveren aan het verlagen van de CO2-uitstoot van de maritieme transportsector,” constateerde president-directeur van Havenbedrijf Rotterdam, Allars Castelein, gisteren tijdens de aankondiging.

Het World Ports Sustainability Program zal regelmatig verslagen uitbrengen over de voortgang.
Voor meer informatie bezoek je www.sustainableworldports.org