Huidige beleid rond windenergie leidt tot onzekerheid en vertraging, doelstellingen overheid onhaalbaar

De Nederlandse windenergie sector, verenigd in de Nederlandse Wind Energie Associatie (NWEA), is verontrust over een aantal ontwikkelingen rond windenergie, die leiden tot onzekerheid en vertraging:
-de machtsstrijd tussen Rijk en provincies over de ruimte voor wind op land en over de vraag wie de regie heeft bij grote projecten
-het feit dat de stimuleringsregeling geen gelijk speelveld biedt voor windenergie
-de kansen voor offshore windenergie die niet optimaal worden uitgenut.

Ook de val van het kabinet Rutte draagt bij aan de onzekerheid over de voorzetting van beleid. Een helder antwoord op de geschetste problemen en een krachtig lange-termijn nationaal energiebeleid zijn essentieel om de ontwikkeling van windenergie de komende jaren mogelijk te maken. NWEA roept de huidige en toekomstige Tweede Kamer op daar werk van te maken.

Het bedrijfsleven heeft belang bij een duidelijk en consistent overheidsbeleid. Dat is ook in het belang van de overheid, want alleen dan kunnen de lange termijn doelstellingen die de overheid zelf stelt, verwezenlijkt worden. De Nederlandse overheid wil 14% duurzame energie in 2020. Daarvoor is onder meer een forse groei van windenergie op land en op zee nodig.

De windsector constateert dat dit streven niet bereikt zal worden als:
-Er op korte termijn geen duidelijkheid komt over het ruimtelijke beleid. De structuurvisie voor ‘grootschalige windenergie’ (windparken vanaf 100 megawatt, zeg minstens 35 turbines), ligt stil vanwege een machtsstrijd tussen Rijk en de Provincies. De Provincies blijven in gebreke met het aanwijzen van voldoende gebied voor windenergie. Deze impasse komt mede omdat ze er onderling niet uit zijn: geen provincie wil mogelijk extra gebied aanwijzen, als een andere provincie niet als eerste beweegt. Onduidelijkheid over ruimtelijke keuzes leidt tot stagnatie bij de ontwikkeling van windparken. NWEA pleit voor een duidelijke regie vanuit het Rijk, zolang de Provincies het gesprek tussen de overheden belemmeren. De sector zelf heeft in een analyse geconstateerd dat er in Nederland ruimte te vinden is voor 6.000 megawatt en gaat daarover graag het gesprek met de overheden aan.

-De Rijkscoördinatieregeling (RCR) wordt uitgekleed. De RCR legt de regie voor grote windparken bij het Rijk. De regeling werkt goed; het Rijk weegt gedegen de verschillende belangen af, ook ruimtelijk. Vanwege de machtsstrijd tussen Rijk en Provincies, willen sommige Provincies de rol van het Rijk beperken. Daardoor zal een groot aantal lopende windprojecten vertraging oplopen of niet doorgaan. De RCR is onmisbaar voor het halen van de Rijksdoelstelling. Wat nodig is, is een goede ruimtelijke visie eronder; daarvoor moeten de Provincies niet langer de open discussie over gebieden blokkeren.

-Windenergie uit de boot valt bij de stimuleringsregeling SDE+. De SDE+ gaat uit van de laagste prijs per kWh, maar er is geen gelijk speelveld. Windenergie is een van de goedkoopste vormen van duurzame elektriciteit, maar kan niet op gelijke voet concurreren met andere technieken. Snelle invoering van differentiatie voor wind op land is daarvoor noodzakelijk. Snelle duidelijkheid over aanvragen voor subsidie is ook noodzakelijk. Nu dreigt een groot deel van het budget ‘vast’ te zitten door projectaanvragen van nieuwe technieken, waarvan de haalbaarheid later pas blijkt. Ondertussen is het geld niet beschikbaar voor kansrijke projecten.

-De kansen voor het Nederlands offshore bedrijfsleven niet worden uitgenut. De brede offshore windsector biedt veel economische mogelijkheden, zoals ook erkend is in het Topgebiedenbeleid. De sector heeft een leidende rol in Europa en is betrokken bij alle Europese offshore windparken. De sector zou kunnen vervijfvoudigen ten opzichte van nu (jaarlijkse omzet ruim 1 miljard, 2000 fte), mits een thuismarkt wordt ontwikkeld. Gebeurt dat niet, dan zullen bedrijven uit andere landen de leidende rol overnemen en nieuwe bedrijven zich buiten Nederland vestigen. Een krachtig beleid voor offshore wind, het bouwen van een demonstratiepark voor Nederlandse innovaties en het voorbereiden van een grootschalige uitrol, geven het Nederlandse bedrijfsleven vertrouwen.

De Nederlandse Wind Energie Associatie vertegenwoordigt de bedrijven die in Nederland actief zijn in windenergie, zoals exploitanten, ontwikkelaars van windparken, fabrikanten, kenniscentra en energiebedrijven. De 450 aangesloten leden vertegenwoordigen samen ruim 90% van het op land en op zee opgestelde vermogen windenergie. De leden zijn betrokken bij meer dan 200 projecten voor windenergie.

Meer… NWEA

 

Related news

List of related news articles