JR Shipping start uitgifte obligaties met unieke zekerheid: 7% vaste rente per jaar

Rederijgroep JR Shipping brengt een nieuw soort obligatie op de markt voor scheepsinvesteringen. Het betreft obligaties die gedekt zijn door een eerste hypotheekrecht op containerschepen, een voorrangspositie die normaal gesproken aan banken is voorbehouden. De opbrengst is bedoeld om onder zeer gunstige kortingsvoorwaarden de hypotheken op twee containerschepen af te kopen van de Duitse Commerzbank AG. Deze heeft onlangs besloten zich uit de scheepvaartmarkt terug te trekken en haar portefeuille zo snel mogelijk af te bouwen. Na stevig onderhandelen is aan JR Shipping het exclusieve afkooprecht gegund, waarbij de bank zich bereid toont een ongewoon groot verlies van bijna 40% te nemen. JR Shipping spreekt dan ook van Opportunity Investments, ingegeven door de crisisomstandigheden. De obligaties geven een vaste jaarrente van 7%, hebben een nominale waarde van € 10.000,- en een looptijd van vier jaar. Investeerders kunnen het prospectus downloaden van www.jrshipinvestments.nl. Vanuit de vaste kring van beleggers van de Harlinger rederijonderneming is al veel belangstelling getoond voor deze buitengewone investeringsmogelijkheid.

De obligaties, m.s. Evolution Obligaties en m.s. Evidence Obligaties, worden uitgegeven door de scheepvaartbedrijven (Commanditaire Vennootschappen), waarbinnen de betreffende schepen worden geëxploiteerd. De investeerders die via deze bedrijven een eigen vermogensbelang hebben in de schepen, hebben de afgelopen week enthousiast ingestemd met het voorstel om obligaties uit te geven en op die manier de bank af te kunnen kopen. De weinig toeschietelijke houding van veel in scheepsfinanciering gespecialiseerde banken om in tijden van crisis mee te werken aan versoepeling van rente- en aflossingsverplichtingen, zet bij beleggers veel kwaad bloed. Dit verklaart mede het enthousiasme waarmee de uitgifte van obligaties is ontvangen. Veel investeerders hebben al aangegeven op m.s. Evolution en m.s. Evidence Obligaties in te zullen tekenen.

Zeer gunstige afkoopvoorwaarden
De directe aanleiding tot deze Opportunity Investments is het besluit van Commerzbank AG om zich volledig uit de markt voor scheepsfinancieringen terug te trekken. Dit besluit is ingegeven door een ingrijpende strategieverandering die de bank als gevolg van de crisis doorvoert. Voor dit besluit bekend werd, was JR Shipping al langere tijd in gesprek met de bank om de mogelijkheden van een herfinanciering voor beide schepen te onderzoeken. Op dit moment is de werkkapitaalpositie van beide schepen goed, maar in de loop van 2014 zouden zich problemen kunnen voordoen als de markt nog niet voldoende is hersteld. Om die problemen voor te zijn, stuurde de rederij aan op een tijdige herziening van de financieringsstructuur. Zodra bekend werd dat de Commerzbank voornemens was zich volledig uit de scheepvaartindustrie terug te trekken, heeft JR Shipping ingezet op het nu bereikte resultaat: het recht op afkoop van de resterende hypotheekschuld. Dat de onderhandelingen tot zulke gunstige voorwaarden zouden leiden, had ook de rederijdirectie niet verwacht.

Op zowel het m.s. Evolution als het m.s. Evidence, zogeheten containerfeeder schepen 1.050 TEU, rust een hypotheekschuld (€ 4.366.000,- bij de Evolution, de € 546.080,- als krediet op rekening-courant en € 3.666.800,- bij de Evidence). Vaak worden dergelijke schulden in vergelijkbare situaties met hoge kortingen doorverkocht aan andere banken of grotere privé-investeerders die vervolgens vasthouden aan de bestaande verplichtingen. Tijdens intensieve onderhandelingen is JR Shipping erin geslaagd dat ongunstige scenario te voorkomen. De einduitkomst is bijzonder positief. Op voorwaarde dat de bestaande investeerders zouden instemmen met een uitgifte van obligaties, bedoeld als lening om de afkoopsom te financieren, was Commerzbank bereid een verlies te nemen van bijna 40%. De uitstaande hypotheekschuld kan tegen € 2.500.000,- per schip worden vereffend.

7% rente en eerste hypotheekrecht
Met deze transactie kunnen de deelnemers in beide scheepsbedrijven volledig eigenaar worden van de schepen, wat uitstekende perspectieven biedt voor de verdere exploitatie en latere verkoop van de schepen, die naar verwachting over vier jaar plaats zal vinden. De 7% rente die obligatiehouders jaarlijks op hun lening aan de scheepvaartbedrijven krijgen uitbetaald, wordt betaald uit de exploitatieopbrengsten. De nominale waarde wordt na vier jaar in zijn geheel terugbetaald uit de verkoop van de schepen. De 7% rente is een aanzienlijke gunstiger schuldpositie dan de bestaande gecombineerde rente- en aflossingsverplichting aan de Commerzbank. Ondanks het feit dat scheepvaartmarkten nog steeds fragiel zijn, geven behoudende prognoses aan dat de exploiterende scheepvaartbedrijven goed in staat zullen zijn aan hun verplichtingen tegenover de nieuwe obligatiehouders te voldoen. Om dit te onderstrepen, wordt aan de obligatiehouders het eerste hypotheekrecht verleend, de meest solide zekerheidsstelling die haalbaar is en normaal gesproken is voorbehouden aan de scheepshypotheekbanken.

Analisten gaan er overigens nog steeds vanuit dat de scheepvaartmarkten vanaf eind 2014 zullen aantrekken en in 2015 en 2016 zelfs weer zullen opbloeien, wat de exploitatieopbrengsten van de schepen extra ten goede zal komen. JR Shipping deelt deze verwachting, maar waagt zich op dit moment niet aan groeipercentages. Wel kan de rederij op basis van huidige ontwikkelingen aangeven, dat de grotere scheepsklassen, waaronder de Evolution en Evidence vallen, steeds de beste kaarten hebben als de markt voor containerfeeder schepen opleeft. Binnen de vloot van JR Shipping, presteren deze schepen beter dan de kleinere capaciteitsklassen. Voor al haar levensvatbare schepen heeft rederijgroep JR Shipping steeds tijdig maatregelen weten te treffen om ze door de crisis heen te loodsen en verlies van geïnvesteerd vermogen te beperken. Met de huidige emissie van obligaties maakt de rederij gebruik van een uniek momentum waar alle stakeholders hun voordeel mee kunnen doen.

Samenvatting
Met de uitgifte van m.s. Evolution en m.s. Evidence Obligaties profiteren beleggers van unieke Secured Opportunity Investments, ontstaan doordat de Commerzbank AG zich als gevolg van de crisis terugtrekt uit de markt voor scheepsfinancieringen. De obligaties worden uitgegeven door achtereenvolgens m.s. Evolution Scheepvaartbedrijf CV en m.s. Evidence Scheepvaartbedrijf CV. Van beide obligaties zijn in totaal 249 stuks beschikbaar. Deelname is mogelijk vanaf € 10.000,-. Er worden geen deelnamekosten in rekening gebracht. De voorlopige sluitingsdatum is vastgesteld op 15 december 2013. De uitgifte wordt begeleid door JR Ship Investments, de emissiespecialist van de rederijgroep. Het in te zamelen kapitaal van twee maal € 2.500.000,- zal worden aangewend om de uitstaande hypotheken af te lossen. De uitgifte vindt plaats buiten AFM-toezicht. Het prospectus dat de m.s. Evolution en m.s. Evidence Obligaties begeleidt, is echter wel opgesteld in overeenstemming met de AFM-richtlijnen. De documentatie kan worden gedownload van www.jrshipinvestments.nl. Obligatiehouders krijgen een vaste jaarrente van 7%. Alle aan de obligaties gerelateerde verplichtingen zijn gedekt door de unieke zekerheid van het eerste hypotheekrecht dat aan de obligatiehouders wordt verleend.