Nextlogic zorgt voor doorbraak in afhandeling containerbinnenvaart

Gisteren hebben vertegenwoordigers van ketenpartijen van de containerbinnenvaart unaniem ingestemd met de concrete uitvoering van Nextlogic. Een gezamenlijk initiatief van vertegenwoordigers van barge operators, zeehaventerminals, depots, rederijen en inland terminals, samen met Havenbedrijf Rotterdam en het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Nextlogic gaat de inefficiënties in de containerbinnenvaart zoals lange wachttijden en onvoorspelbare planning met een havenbrede en integrale oplossing aanpakken.

Optimalisatie operationele keten
Nextlogic richt zich op het reduceren van huidige inefficiënties in de containerbinnenvaart en het mogelijk maken én stimuleren van groei. Door binnenvaartschepen aan zeehaventerminal en -depot slots toe te wijzen, calls te optimaliseren en de performance te meten, werkt Nextlogic aan een structurele oplossing voor een betrouwbare en concurrerende containerbinnenvaart. Vertegenwoordigers van alle ketenpartijen zijn hierbij betrokken: LINC (samenwerking CBRB en VITO), Vereniging van Rotterdamse Terminal Operators, Vereniging van Rotterdamse Cargadoors, Holland Container Repair Association, Havenbedrijf Rotterdam en Rijkswaterstaat.

Drie pijlers
De aanpak van Nextlogic baseert zich op drie pijlers. De eerste is allocatie van terminal en depot slots.
Een centrale, integrale en neutrale planningstool, ‘Brein’, zal in de toekomst binnenvaartschepen toewijzen aan terminal en depot slots in de Rotterdamse haven. Door de benodigde en beschikbare afhandelcapaciteit dynamisch (vooraf en real time) op elkaar af te stemmen, wordt een optimale planning en rotatie gegenereerd. Deze toewijzing gebeurt nu nog bilateraal tussen terminal en barge operator. Ten tweede richt Nextlogic zich op call optimalisatie. Door containers te bundelen per terminal, bestemming of binnenvaartschip, neemt het aantal calls in de Rotterdamse haven af en de omvang van de call size toe. De derde pijler is performance meting. Hiermee wordt de performance van de keten, van individuele ketenpartijen alsook het effect van de genomen maatregelen inzichtelijk gemaakt.

Informatie-uitwisseling
De juiste informatie op het juiste moment bij de juiste partij is cruciaal voor het beter functioneren van de containerbinnenvaartketen en hiermee voor de drie Nextlogic pijlers. Omdat de beschikbaarheid en kwaliteit van de benodigde data momenteel onvoldoende is, wordt een informatieplatform ontwikkeld waarop ‘Brein’ en de verschillende bedrijfssystemen van de individuele ketenpartijen worden aangesloten.

Gezamenlijke winst
De optimalisatie die Nextlogic teweeg brengt, is in de gehele logistieke keten merkbaar en zorgt voor een betrouwbaarder binnenvaartproduct. Ook bevordert het de voorspelbaarheid en de efficiency, waardoor kades, kranen en binnenvaartschepen beter benut kunnen worden. Dit creëert ruimte voor groei. Bovendien versterkt het de concurrentiepositie van de Rotterdamse haven als geheel. Een compleet overzicht van specifieke winst per ketenpartij staat op: www.nextlogic.nl.

De ingebruikname van Maasvlakte 2 volgend jaar en de modal split-ambitie in het achterlandvervoer van tenminste 45 procent over water, zijn een extra stimulans voor alle betrokken partijen. Momenteel wordt er toegewerkt naar een grootschalige praktijkproef die eind 2013 van start gaat. Tijdens deze proef wordt ‘Brein’ in de praktijk getest, worden call optimalisatie pilots uitgebreid en wordt er gestart met de structurele performance meting. Na een geslaagde praktijkproef zullen de drie pijlers structureel worden geïmplementeerd.

Financiering
Het programma Impuls Dynamisch Verkeersmanagement Vaarwegen (IDVV) financiert een aanzienlijk deel van Nextlogic, waaronder de grootschalige praktijkproef en de ontwikkeling van Brein. Rijkswaterstaat is initiatiefnemer van dit programma.

Minister Schultz van Haegen van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu:
“Om straks de grote toevoer van goederen via Maasvlakte 2 snel af te wikkelen is een vlotte en veilige doorstroming, ook over het water, cruciaal. Alleen dan kunnen we onze positie als internationaal logistiek knooppunt behouden. Als minister wil ik stimuleren dat partijen in de keten elkaar vertrouwen en informatie delen, en gezamenlijk de schouders zetten onder een efficiëntere binnenvaart. Het programma Impuls Dynamisch Verkeersmanagement Vaarwegen helpt om op de vaarwegen het onderste uit de kan te halen.”