Nieuw beheerplan voor de rijkswateren

Op 16 december publiceert Rijkswaterstaat het Beheer- en ontwikkelplan voor de rijkswateren 2016-2021. Dit plan beschrijft hoe en wat Rijkswaterstaat doet als het gaat om het waterbeheer van de grote rivieren en meren. Rijkswaterstaat zet de aanpak uit voorgaande jaren voort.

Nieuw voor deze planperiode onder andere: de renovatie van de stuwcomplexen in de grote rivieren, het uitwerken van de Deltabeslissingen voor waterveiligheid en zoetwater, het uitvoeren van de tweede tranche van het maatregelenpakket voor de Kaderrichtlijn Water en het verankeren van duurzame leefomgeving als uitgangspunt voor aanleg, beheer en onderhoud. Het door minister Schulz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) vastgestelde plan is vanaf 17 december 2015 leidend voor Rijkswaterstaat in besluiten over vergunningen, planontwikkeling en het dagelijks werk aan waterkeringen, bruggen, sluizen, oevers en stuwen.

Directeur generaal Dronkers van Rijkswaterstaat schetst het belang van het plan “Een moderne uitvoeringsorganisatie is transparant. Met het beheerplan geeft Rijkswaterstaat vooraf aan wat bestuurlijke partners, belangenorganisaties en bewoners van ons mogen verwachten”.

Het Beheer- en ontwikkelplan voor de Rijkswateren is een nadere invulling van het nieuwe Nationaal Waterplan waarin minister Schultz van Haegen en staatssecretaris Van Dam (Economische Zaken) voor de komende zes jaar de doelen hebben vastgelegd  voor de verdediging tegen het water, de verbetering van de waterkwaliteit en het klimaatbestendig en water robuust maken van Nederland. Het Beheer- en ontwikkelplan voor de Rijkswateren geeft -op basis van het NWP- de hoofdlijnen weer van het werk van Rijkswaterstaat als uitvoeringsorganisatie van IenM.

Rijkswaterstaat beheert 67.858 km2 rijkswater met veel functies: de Noordzee, de Waddenzee, het IJsselmeergebied, de Zuidwestelijke Delta en de grote rivieren en kanalen in Nederland. Al dit water stroomt door ons land naar de Noordzee zonder zich iets aan te trekken van beheergrenzen of functionele eisen. Elk gebied heeft bovendien zijn eigen karaktistieken en kwaliteiten. Zo zijn de grote rivieren en meren belangrijk voor de scheepvaart en het aan- en afvoeren van water. Maar ook de drinkwatervoorziening, recreatie, visserij, landbouw en natuur zijn belangrijke maatschappelijke functies. Op de Noordzee is naast scheepvaart en visserij een steeds belangrijkere  rol voor energieopwekking in de vorm van windparken voorzien. In een klein land als Nederland is het daarom belangrijk verschillende belangen samen te laten komen. Het beheer en onderhoud van de rijkswateren is een van die belangen. Rijkswaterstaat heeft vooraf afstemming gezocht met andere waterbeheerders, overheden en maatschappelijke organisaties om samen te werken aan de invulling van het plan. Hun zienswijzen hebben Rijkswaterstaat geholpen bij het opstellen van een uitvoerbaar en gedragen Beheer- en ontwikkelplan 2016 – 2021.