Nieuw Nationaal Waterplan verbinden van water en ruimte

Nederland heeft een nieuw Nationaal Waterplan. Minister Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) en staatssecretaris Van Dam (Economische Zaken) hebben voor de komende 6 jaar vastgelegd hoe Nederland zich verdedigt tegen het water, hoe ons water schoner wordt en hoe we Nederland klimaatbestendig en waterrobuust gaan inrichten. Ook bevat het Nationaal Waterplan 2016-2021 acties om Nederland gidsland te laten blijven voor watermanagement en Nederlanders bewuster te maken van het leven met water. 

De bewindslieden hebben het nieuwe Nationaal Waterplan vandaag naar de Tweede Kamer gestuurd. Schultz: “Als we veilig en comfortabel in onze delta willen blijven wonen, is het nodig wateropgaven en andere ruimtelijke plannen te combineren: bijvoorbeeld dijkversterkingen met natuurontwikkeling of bestrijding van wateroverlast met stedelijke herinrichting. Als iedereen waterbewust werkt aan de inrichting van Nederland, blijft onze delta op een betaalbare manier veilig, klimaatbestendig én aantrekkelijk.”

Van Dam: ’Rivieren doorkruisen Nederland en hebben ons landschap en onze natuur gevormd. Water is cruciaal voor de productie van ons voedsel en we beleven er veel plezier aan. We varen erop en zwemmen erin. Samen zorgen we voor een waterrijke natuur waardoor we ook droge voeten houden.’

Klimaatverandering
Klimaatverandering heeft grote gevolgen in onze kwetsbare delta: hogere stormvloeden op zee, meer water door de rivieren, vaker stortbuien, hitte en droogte. We hebben sterkere dijken en bredere rivieren nodig, en meer mogelijkheden om regenwater vast te houden op de plaatsen waar het valt. Dat kost veel geld en veel ruimte. Nederland wordt veiliger als we in de ruimtelijke inrichting meer rekening houden met ons water. Daarnaast is het zaak afspraken over water te maken in Europees verband, omdat rivieren en zeeën niet stoppen bij landsgrenzen.

Ambities
In het nieuwe Nationaal Waterplan staan 5 ambities centraal. Nederland moet de veiligste delta in de wereld blijven. Deze ambitie wordt vooral ingevuld door onze veiligheidsnormen tegen overstromingen te vernieuwen. Het kabinet kiest voor een grotere inzet op verbetering van de waterkwaliteit (meststoffen, bestrijdingsmiddelen, medicijnresten, microplastics), zodat de Nederlandse wateren schoon en gezond zijn en er genoeg zoet water is. Verder wil het kabinet dat Nederland klimaatbestendig en waterrobuust wordt ingericht, dat Nederland een gidsland is en blijft voor watermanagement en -innovaties. Dat is gunstig voor onze economie en ons verdienvermogen. Tot slot wil het kabinet stimuleren dat Nederlanders waterbewust leven.

Feiten
Zonder sterke dijken zou 60% van Nederland regelmatig onder water staan. In dat gebied wonen 9 miljoen mensen en wordt 70% van ons bruto nationaal product verdiend. 16% van onze economie is afhankelijk van genoeg zoetwater. Deze waterafhankelijke sectoren zijn goed voor een omzet van ruim 193 miljard euro per jaar.

6 jaar
Het Nationaal Waterplan verankert het nieuwe waterbeleid voor de komende 6 jaar met een vooruitblik naar 2050. Onderdeel zijn de Deltabeslissingen (waterveiligheid, zoetwatervoorziening en ruimtelijke adaptatie), de Beleidsnota Noordzee met ruimtelijk plan, de verankering van waterafspraken uit het Energieakkoord, de Natuurvisie, de Internationale Waterambitie en de plannen en maatregelenprogramma’s waarmee we voldoen aan de Europese eisen voor waterkwaliteit, overstromingsrisico’s en het mariene milieu.

Meer… Rijkswaterstaat