Foto, North Sea Port

North Sea Port presenteert Strategisch plan ‘Connect 2025’

North Sea Port heeft stevige ambities voor de verdere ontwikkeling als Europese haven Strategisch plan ‘Connect 2025’

Foto, North Sea Port

Het havenbedrijf North Sea Port legt zijn strategisch plan ‘Connect 2025’ voor aan de aandeelhouders. Met acht strategische programma’s bouwt het grensoverschrijdende havenbedrijf verder aan zijn positie als Europese haven. De aandeelhouders zullen zich hier tot medio oktober over buigen waarna het plan definitief vastgesteld zal worden.

Foto, North Sea Port
Foto, North Sea Port

Het Nederlands-Vlaamse havenbedrijf North Sea Port heeft van zijn acht publieke aandeelhouders een duidelijke opdracht meegekregen: een strategisch plan opmaken met als horizon 2025 op basis van de aandeelhoudersstrategie. Evenwichtig waarde creëren binnen het kader van economische ontwikkeling en werkgelegenheid, duurzaamheid en klimaat en een financieel gezonde basis staan hierbij centraal.
Het havenbedrijf legt nu aan de aandeelhouders een plan voor dat deze opdracht invult. De strategie richt zich op de ontwikkeling van bedrijventerreinen en infrastructuur, de nautische dienstverlening en de rol van regisseur in het havengebied. De relatie met bedrijven, overheden en omgeving staat daarin centraal. En er wordt gefocust op de sectoren van chemie, staal, bouwmaterialen, energie, auto- en trucksector, voeding en (vee)voeder, en logistiek met toegevoegde waarde. Met acht strategische programma’s wil het havenbedrijf het plan realiseren.

Daan Schalck, CEO North Sea Port: “Als Europese top tien haven wordt North Sea Port geconfronteerd met forse uitdagingen én kansen op het vlak van energietransitie, circulaire economie, klimaat, logistieke keten, haveninfrastructuur en digitalisering. Het havenbedrijf neemt deze uitdagingen op en wil hierbij uitdrukkelijk de verbindende factor, dé connector, zijn. Dit strategisch plan maakt daarvoor duidelijke keuzes die aan de aandeelhouders en omwonenden vertrouwen geven in de koers van North Sea Port en zekerheid bieden voor de grote investeringen van bedrijven.”

Tot medio oktober zullen de aandeelhouders zich over het strategisch plan buigen. Het havenbedrijf vraagt een duidelijk mandaat van de provincie Zeeland, de gemeenten Vlissingen, Borsele en Terneuzen als Nederlandse aandeelhouders en de stad Gent, de provincie Oost-Vlaanderen, de gemeenten Evergem en Zelzate als Vlaamse aandeelhouders. In de komende maanden gaat het havenbedrijf hiervoor met de aandeelhouders in gesprek waarna het plan definitief vastgesteld zal worden.

Aandeelhouders zetten in op werkgelegenheid, duurzaamheid en een financieel gezonde basis

Het havenbedrijf heeft van de aandeelhouders de taak gekregen om te werken aan drie opdrachten die elkaar in evenwicht houden: economische ontwikkeling en werkgelegenheid, duurzaamheid en klimaat en een financieel gezonde basis.

Inzetten op werkgelegenheid binnen een groter, hoog gewaardeerd en toekomstbestendig netwerk van bedrijven is de eerste opdracht. Het zijn de bedrijven die de jobs creëren en investeren in duurzaamheid. Het komt erop aan de juiste bedrijven naar de grensoverschrijdende regio te trekken, ze daar te houden en te laten groeien. Dat betekent vooruitkijken, innoveren en diversifiëren.

De tweede opdracht is duurzaamheid en klimaat: minder CO2, meer natuur, meer circulariteit en een efficiënt gebruik van ruimte. De bedrijven in North Sea Port voelen de druk om te verduurzamen. Het havenbedrijf wil zich onderscheiden door hen te helpen bij het realiseren van de duurzaamheidsambities en geeft daarbij zelf het goede voorbeeld.
De derde opdracht is financieel gezond zijn. De aandeelhouders participeren niet in North Sea Port om geld te verdienen. North Sea Port heeft daarom geen dividenddoelstelling, maar stuurt op het financiële resultaat dat nodig is om financieel gezond te zijn.

Het strategisch plan: drie kerntaken, klant centraal, zeven sectoren en acht programma’s

Om de opdrachten van de aandeelhouders op te nemen zal het havenbedrijf drie kerntaken behartigen, de klant centraal zetten, zich richten op zeven speerpuntsectoren en acht programma’s uitrollen om het plan te realiseren.

Daan Schalck, CEO van North Sea Port: “Met gerichte keuzes, draagvlak en ambitieuze doelstellingen willen we als connector richting 2025 concrete resultaten met een maatschappelijke meerwaarde boeken. We realiseren 150 hectare voor de circulaire economie, bouwen het hergebruik van CO2 verder uit, groeien verder uit als dé waterstofcluster van West-Europa, zetten in op een versterking van de elektrificatie, verduurzamen de logistieke keten, bouwen infrastructuur in samenspraak met bedrijven en overheden en gaan voor meer digitalisering.”

• Ruimte en infrastructuur aanbieden, nautische dienstverlening en ‘connector’
Het havenbedrijf neemt de komende vijf jaar verder zijn drie kerntaken op. Het aanbieden van vrije bedrijventerreinen en haveninfrastructuur is de eerste. Daarnaast stelt het havenbedrijf nautische dienstverlening ter beschikking zoals scheepvaartbegeleiding. Een derde – bijzondere – taak is die van ‘connector’: de verbindende regisseur in het havengebied. Het uitbouwen en verder invullen van deze rol vormt de rode draad in het strategisch plan en is één van de acht programma’s om het te realiseren.

• Klant centraal en inzetten op zeven sectoren
Het havenbedrijf wil zich onderscheiden in klantpartnerschap. Dit is dus verschillend van datgene waar de meeste zeehavens voor kiezen: zo laag mogelijke kosten voor de klant of koploper in een bepaald marktsegment zijn. Met dit klantpartnerschap wil het havenbedrijf de verbinder zijn, de connector, die een toekomstgerichte vertrouwensband realiseert.
Het wil hiermee aansluiten bij de specifieke behoeften van de bedrijven en hen maatwerk bieden. Daarom zoekt het havenbedrijf groei in zeven speerpuntsectoren: chemie, staal, bouwmaterialen, energie, auto- en trucksector, voeding en (vee)voeder, en logistiek met toegevoegde waarde.
Ook de wijze waarop het havenbedrijf wil omgaan met omwonenden van het havengebied en inwoners van de regio past binnen de filosofie van klantpartnerschap: in contact zijn, met oog voor elkaars belangen en op zoek naar consensus. Klantpartnerschap betekent bovendien krachtige allianties realiseren waarin elke partner doet waar hij goed in is.

• Acht programma’s om strategisch plan te realiseren

 1. Investeren in circulaire waardeketens
  Het havenbedrijf wil tegen 2025 minstens 10 innovatieve circulaire activiteiten aantrekken en een clusterruimte van 150 hectare voor circulaire projecten beschikbaar hebben.
  De markt voor circulaire projecten is groot en groeit snel. Daardoor kan het havenbedrijf net die circulaire activiteiten selecteren die een verrijking vormen. Hiervoor voorziet het havenbedrijf in voldoende ruimte en de juiste infrastructuur. Klanten worden gestimuleerd om kringlopen te sluiten – afval wordt grondstof. En er wordt gezocht naar nieuwe partijen zoals kennisinstellingen en start-ups die kunnen bijdragen aan de circulariteit.
 2. Investeren in energieprojecten
  Energie wordt een volwassen cluster in North Sea Port. Bedrijven gebruiken nu veel energie, maar moeten straks klimaatneutraal opereren. Het havenbedrijf wil hen daarin bijstaan. Op korte en middellange termijn wordt er vooral gemikt op waterstof, groene stroom en warmte-uitwisseling.
  De grote lokale vraag naar waterstof en de gunstige centrale ligging in West-Europa ondersteunen de ambitie om een draaischijf in het Europese waterstofnetwerk te zijn. Tegen 2025 wordt er in het havengebied jaarlijks 500 MW aan groene stroom omgezet in waterstof. De realisatie van een hoogspanningsnetwerk en de aanlanding van wind op zee zijn daarvoor noodzakelijk. Elektrificatie maakt bovendien scheepvaart met walstroom mogelijk. Warmte-uitwisseling tussen bedrijven wordt gestimuleerd, maar het havenbedrijf beperkt zichzelf daarbij wel tot zijn kerntaak: het beschikbaar stellen van de nodige infrastructuur.
 3. Investeren in klimaat
  De totale CO2-uitstoot in de haven bedraagt 21,5 miljoen ton per jaar. Het streefdoel is om tegen 2025 minstens 3 miljoen ton CO2 per jaar af te vangen. Daarvoor wordt er 50 miljoen euro in infrastructuur geïnvesteerd.
  Voor de afvang, de opslag en het hergebruik van CO2 brengt het havenbedrijf klanten, nutsbedrijven, overheden en maatschappelijke organisaties samen.
 4. Sterke logistieke ketens
  De haven mikt op een daling van het aandeel wegvervoer in de modal split. Dit gebeurt – ondersteund door digitalisering – door de bundeling van goederenstromen, meer samenwerkingen en ontbrekende of minder betrouwbare schakels in de logistieke ketens aan te pakken.
  North Sea Port is een van de grootste havengebieden ter wereld en is uitzonderlijk goed gelegen in West-Europa. North Sea Port staat voor duurzaam en efficiënt transport. Het ligt immers op het kruispunt van vervoer via zeevaart en achterlandverbindingen via spoor, binnenvaart, weg en pijpleidingen. En het gebied maakt deel uit van enkele Europese transportcorridors.
 5. Toekomstbestendige infrastructuur
  In het voorjaar van 2023 zal de Nieuwe Sluis in Terneuzen operationeel zijn. Om nadien grotere schepen richting Terneuzen en Gent te laten varen, worden de nodige aanpassingen aan het Kanaal Gent-Terneuzen voorbereid. Tegen 2025 kunnen New Panamaxschepen tot 15 meter diepgang achter de sluis gelichterd worden en kunnen schepen tot 45 meter breed zonder nautische vertragingen doorvaren tot aan het Rodenhuizedok.
  Daarnaast wordt er verder gewerkt aan een betere spoorontsluiting (Rail Ghent Terneuzen) en wordt de Seine-Schelde-verbinding verder verbeterd om met schepen van 4.500 ton tot in Parijs te kunnen varen. De ringweg R4 West en Oost rond Gent wordt ook verder aangepast met het oog op veiliger en efficiënter verkeer.
  Toekomstbestendige haveninfrastructuur is niet alleen veilig, betrouwbaar en efficiënt, maar moet ook goed worden gebruikt. Bij investeringen in infrastructuur (zoals terreinen, kaaien en wegen) wil het havenbedrijf de bedrijven goed aanhoren.
 6. Data community
  Het havenbedrijf gaat samen met de bedrijven tegen 2023 het ‘North Sea Portal‘ uitwerken. Het snel en veilig uitwisselen van data – ook de data van het havenbedrijf – draagt bij tot het verhogen van efficiëntie en synergie. Ook hier is het havenbedrijf vooral connector en wordt er gezocht naar de samenwerking met Antwerpen en Rotterdam. Tegen 2025 is ook het eigen havenmanagementsysteem volledig gedigitaliseerd.
 7. Samen met de omgeving
  Het havenbedrijf wil laten zien wat het doet, wil enkel projecten ondernemen waarvan de maatschappelijke meerwaarde is aangetoond, wil zichtbaar werken aan natuurherstel en zelf het goede voorbeeld geven. Alleen als er in de samenleving voldoende draagvlak is, kan het havenbedrijf de ambities van de aandeelhouders waarmaken: veiligheid, een goede gezondheid, vlotte mobiliteit en voldoende natuur zijn belangrijke maatschappelijke waarden. Het bedrijf gaat voor deze ‘licence to operate’ continu in gesprek met de omgeving: bedrijven, overheden en omwonenden.
 8. Connector van samenwerkende partijen
  In 2025 is het vanzelfsprekend dat het havenbedrijf de rol van connector vastneemt en gewaardeerd wordt voor de wijze waarop dit gebeurt. Of het nu gaat om energietransitie, het sluiten van kringlopen, klimaatinvesteringen, sterke logistieke ketens, haveninfrastructuur of digitalisering, geen enkel bedrijf of overheid kan dit alleen. Samenwerking is broodnodig, ‘Together Smarter’ is niet voor niets de baseline van North Sea Port. Het havenbedrijf is als een spin in een web erg goed geplaatst om de uitdagingen te agenderen en de nodige connecties tussen partijen te leggen om tot oplossingen te komen. Naast andere havens, bedrijven, overheden en omwonenden zijn ook de bedrijven belangrijke partners voor het beheer van publieke infrastructuur .