Resultaat uitgifte JR Shipping Obligaties overtreft verwachtingen

EMOTION BREED

Investeerders tonen met ruim €1,7 miljoen vertrouwen in rederijkoers

Rederijgroep JR Shipping heeft met de succesvolle uitgifte van bedrijfsobligaties ruim € 1,7 miljoen aan extra ondernemingskapitaal weten in te werven. Dit eindresultaat, gerealiseerd in iets meer dan een maand, overtreft de verwachtingen. Zowel bestaande investeerderrelaties als nieuwe investeerders hebben gehoor gegeven aan de oproep te vertrouwen in het bewezen ondernemerschap van de rederijgroep en in de uitgestippelde diversificatiekoers. Dit vertrouwen wordt de komende jaren beloond met een vaste rente van 8%. Aan het einde van de looptijd van maximaal zeven jaar krijgen investeerders de nominale waarde van € 10.000,- per obligatie terugbetaald. In 2011 gaf rederijgroep JR Shipping al eerder met succes obligaties uit. Veel bestaande obligatiehouders die sindsdien jaarlijks 8% rendement kunnen bijschrijven, hebben ook op de nieuwe JR Shipping obligaties ingeschreven.

Aanleiding om voor de tweede keer bedrijfsobligaties uit te geven, is de nieuwe fase die de Nederlandse rederijorganisatie is ingegaan, na een succesvolle financiële herstructurering van een groot deel van haar vloot per eind 2012. In deze nieuwe fase staat de diversificatiekoers van de rederij centraal. Deze koers rust op vier pijlers: verdere versterking van de positie op de containerfeeder markt, uitbreiding van activiteiten op de markt voor multipurpose schepen, marktaandeel verwerven via scheepsmanagement services voor derden en maritieme dienstverlening ten behoeve van offshore windmolenparken.

Het extra kapitaal van ruim € 1,7 miljoen dat de rederij met de uitgifte van JR Shipping Obligaties heeft weten in te werven, zal worden aangewend om concrete ondernemingsdoelen te realiseren, die in het verlengde liggen van de diversificatiekoers. Te denken valt aan marktonderzoek, investering in samenwerkingsverbanden, ondersteuning van herstructureringsprogramma’s in opdracht van derden, waaronder bankinstellingen, en deelname in zogeheten Opportunity Investments die betrekking hebben op schepen die als gevolg van de crisis tegen extreem lage prijzen op de tweedehands markt worden aangeboden.

Investeren in bewezen ondernemerschap
Het devies dat JR Shipping aan de uitgifte van de nieuwe JR Shipping Obligaties heeft meegegeven, luidt: investeren in bewezen en crisisbestendig ondernemerschap loont! De bewijsvoering ligt in de stabiele situatie die de rederij eind 2012 na vier jaar intensief crisisbeleid heeft weten te bereiken. Door samen met investeerders en de financierende bank via onconventionele wegen een nieuwe stabiele financiële basis te leggen onder een groot deel van haar vloot, is de rederij erin geslaagd cruciale continuïteitsvoorwaarden in te vullen voor de exploitatie van de vloot, het rederijbedrijf zelf en niet op de laatste plaats haar investeerders. Het crisisbeleid van JR Shipping is er consistent op gericht geweest verlies van geïnvesteerd vermogen te beperken.

Stand van zaken
De rederij is 2013 ingegaan met 16 actief geëxploiteerde containerfeeder schepen en 5 multipurpose schepen, waarvan twee in eigendom en drie in opdracht van derden. Daarnaast geeft de rederijgroep uitvoering aan het technisch scheepsmanagement van de Clipper Stad Amsterdam, in opdracht van de gelijknamige rederij die de bijzondere driemaster namens uitzendorganisatie Randstad en de gemeente Amsterdam exploiteert. Tot slot is de rederijgroep mede verantwoordelijk voor twee geavanceerde service catamarans die eind 2012 in de vaart zijn gebracht door SeaZip Offshore Service BV, een zusterorganisatie die zich specialiseert in accommodatie- en serviceschepen voor offshore windmolenparken. Beide catamarans doen intussen dienst bij een vooraanstaande Duitse ontwikkelaar/eigenaar van windmolenparken op de Noordzee.

Onaangetast vertrouwen
Sinds 2000 geeft JR Shipping in eigen beheer vorm aan financieringsprojecten (scheepsfondsen) die een belangrijke basis vormen voor vlootuitbreiding. Deze projecten (scheeps-CV’s en scheepsmaatschappen) hebben altijd kunnen rekenen op de belangstelling van zowel particuliere als zakelijke investeerders. De rederijgroep telde per eind 2012 meer dan 3.500 vaste investeerders/vennootrelaties met belangen in één of meerdere schepen en in eerder uitgegeven JR Shipping Obligaties.

Tot het uitbreken van de crisis, eind 2008, kenden deelnemingen in scheepsfondsen een uitstekend rendementsverloop. Projecten die voor 2008 werden afgesloten, leverden zelfs meer winst op dan in de officiële prognoses werd aangenomen. Sinds het uitbreken van de crisis zien beleggers hun geïnvesteerde vermogen afkalven en soms zelfs verloren gaan. Opvallend is dat investeerders hun vertrouwen in de rederij en het gevoerde beleid desondanks hebben behouden. Dit bleek al uit eerdere, gezamenlijk gerealiseerde overbruggingsmaatregelen en eens te meer uit de enorme belangstelling die investeerders hebben getoond in de nieuwe obligaties,  eëffectueerd door gezamenlijk in te tekenen voor het indrukwekkende totaalbedrag van ruim € 1,7 miljoen.

Meer… JR Shipping