Start zienswijzenprocedure Natura 2000 Ontwerpbeheerplan Voordelta 2015-2020

Het nieuwe ontwerpbeheerplan voor de Voordelta, de ondiepe zee en omringende stranden voor de Zeeuwse en Zuid-Hollandse eilanden, is gereed. Van 28 november 2014 tot en met 8 januari 2015 is het mogelijk een zienswijze in te dienen op het plan.

De Voordelta is een Natura 2000-gebied en hiermee onderdeel van het Europese netwerk van natuurgebieden. Voor de bescherming van de bijzondere natuur in deze gebieden wordt voor elk aangewezen gebied in Nederland een beheerplan opgesteld, met een looptijd van zes jaar. In een beheerplan staan regels om menselijke activiteiten te combineren met maatregelen voor de bescherming van onder andere vogels, trekvissen, zeezoogdieren en hun leefgebieden. In 2008 is in Nederland het eerste beheerplan voor een Natura 2000-gebied van kracht geworden: het Beheerplan Voordelta. Als grootste beheerder stelt Rijkswaterstaat, namens het ministerie van Infrastructuur en Milieu, het Beheerplan Voordelta op voor de tweede beheerperiode 2015-2021. Dit gebeurt samen met de andere bevoegde gezagen: het ministerie van Economische Zaken en de provincies Zeeland en Zuid-Holland. Daarnaast zijn partijen uit de regio betrokken, zoals de visserij- en recreatiesector, terreinbeheerders, natuur- en milieuorganisaties, overheden, ondernemers en gebruikers. Zij kennen het gebied als geen ander en denken praktisch mee.

Ontwerpbeheerplan
In de Voordelta zijn vijf rustgebieden voor zeehonden en vogels én een bodembeschermingsgebied ingesteld. Hier zijn activiteiten beperkt toegestaan. Uit de evaluatie blijkt dat de genomen maatregelen bijdragen aan de bescherming van de natuur. Vooral het instellen van rustgebieden in de Voordelta is een succes voor de zeehonden en voor een aantal vogelsoorten. Uitgangspunten voor het tweede beheerplan zijn: voortzetten wat werkt, bijstellen waar dat nodig is en inspelen op de dynamiek van de Voordelta. Centraal staat daarnaast de balans tussen beschermen, gebruiken en beleven. In het nieuwe plan is nog meer aandacht voor het garanderen van rust door het robuuster maken van de rustgebieden en een nieuw winterrustgebied. Dit kan bijdragen aan de kwaliteit van het leefgebied van de zeehond, roodkeelduiker en steltlopers. Daarnaast zijn potentiegebieden aangewezen waar jonge duinen kunnen ontstaan.

Zienswijze
Het ontwerpbeheerplan ligt vanaf 28 november 2014 tot en met 8 januari 2015 ter inzage. In deze periode is het mogelijk op het plan te reageren. Het ontwerpbeheerplan en achtergrondstukken zijn te vinden op www.platformparticipatie.nl. Via het zienswijzenformulier op de site kan een zienswijze worden ingediend. De stukken zijn ook in te zien bij Rijkswaterstaat in Middelburg en Rijswijk, de provinciehuizen in Middelburg en Den Haag, het ministerie van Infrastructuur en Milieu (Koningskade) en van Economische Zaken in Den Haag en de gemeentehuizen in Domburg, Wissenkerke, Zierikzee, Middelharnis, Rockanje en Rotterdam (Stadswinkel Centrum). De zienswijzen worden verwerkt in een nota van antwoord. Hierna stellen het ministerie van Infrastructuur en Milieu en de provincies Zeeland en Zuid-Holland het eventueel aangepaste beheerplan vast.

Informatieavonden
Rijkswaterstaat organiseert twee informatieavonden. Op dinsdag 2 december in congrescentrum de Zeeuwse Stromen in Renesse en op donderdag 4 december in ’t Wapen van Marion in Oostvoorne. Geïnteresseerden kunnen tussen 19.00 en 21.00 uur binnenlopen. Er zijn deskundigen van het beheerplan aanwezig om vragen te beantwoorden. Om 19.30 uur en, bij voldoende belangstelling, rond 20.15 uur is er een centrale presentatie.

Meer informatie over het Ontwerpbeheerplan Voordelta en de mogelijkheden om te reageren, is te vinden op www.platformparticipatie.nl en op www.rijkswaterstaat.nl.