Workshop ‘Sound and Vibration on Board’ een succes

Persbericht


Met 20 deelnemende personen van 14 verschillende bedrijven kan de eerste internationale workshop ‘Sound and Vibration on Board’ op 3 en 4 december 2003 met recht een succes worden genoemd. Daarom wordt in mei 2004 dit gezamenlijke initiatief van Holland Marine Equipment, MARIN en TNO herhaald.


Achtergrond voor het opzetten van de workshop was de behoefte van HME-leden om meer kennis te hebben over het ontstaan en voorkomen van geluid en trillingen aan boord. Door een samenwerking aan te gaan met MARIN, TNO-CMC en TNO-TPD ontstond de unieke kans om kennisuitwisseling te realiseren tussen kennisinstituten en industrie (en dan voornamelijk het MKB). En dat is goed gelukt, getuige de verscheidenheid aan deelnemers; van een éénmansbedrijf tot enkele grote multinationals, nationaal en internationaal, toeleveranciers, werven en een classificatiebureau.


De deelnemers kregen achtereenvolgens de onderwerpen trillingen, geluid en hydrodynamica nader uitgediept. Opzet van de workshop was om de theorie hierover te koppelen aan de dagelijkse praktijk en dat is naar de mening van velen gelukt, hoewel er ook een aantal deelnemers waren van wie het nóg praktischer mocht.


Veruit de meeste participanten gaven aan dat de workshop aan hun verwachtingen voldeed of deze zelfs overtrof. Aan het einde van de workshop werd een bezoek gebracht aan het laboratorium voor schok- en trillingsonderzoek van TNO-CMC, waar met een enorme schoktafel de gevolgen van een zware klap kunnen worden vastgesteld.


Op 11 en 12 mei 2004 zal de volgende workshop worden georganiseerd, wederom in Delft. Voor meer informatie over deze workshop of een inschrijfformulier kunt u contact opnemen met Nick Wessels van Holland Marine Equipment (T: (010) 44 44 333 of E: [email protected]).


De vereniging Holland Marine Equipment bevordert de positionering van Nederlandse maritieme toeleveranciers in de markt door belangenbehartiging, versterking van het kwaliteitsimago, stimulering van innovatie en bundeling van knowhow.

Bron: Holland Marine Equipment, 07-01-2004;