Argumenten binnenvaart overtuigen Electricité De France (EDF)

Op aandringen van het binnenvaartbedrijfsleven heeft de CCR op 19 januari 2009 een ad-hoc bijeenkomst georganiseerd om te discussiëren over de scheepvaart op het Grand Canal d’Alsace. Het ging vooral om de toelating van schepen en eenheden waarvan de afmetingen groter zijn dan genoemd in het Rijnvaartpolitiereglement (RPR), de technische staat van de sluizen en de manier waarop de onderhoudswerkzaamheden aan de sluizen zijn georganiseerd.

Argumenten van de zijde van de binnenvaart overtuigden een grote delegatie en zorgen voor de continuering van een al 40 jaar bestaande situatie. Voor de passagiersvaart gaat het om het doorvaren van de kleine sluis met een breedte van 11.60 meter. Dit gebeurt al decennia lang probleemloos en was ter discussie gesteld. Voor koppelverbanden gaat het om de afgifte van een tijdelijke vergunning om een aantal sluizen in de Bovenrijn te passeren met een grotere afmeting dan toegestaan (185 m i.p.v. 183 m). Dit is mogelijk conform artikel 11.02 van het RPR. In 2006 werden ondernemers door de Franse vaarwegbeheerder geïnformeerd dat deze vergunningen na 31 december 2008 niet meer afgegeven zouden worden. Als argumenten werden genoemd het grote aantal incidenten met dergelijke vaartuigen en de noodzaak van verhalen en manoeuvreren tijdens het schutten. Deze argumenten zijn door de binnenvaart als niet valide beschouwd en met feiten weerlegd. Het stopzetten van de vergunningverlening resulteert in meer tijd om de sluizen te passeren en een langere wachttijd voor de gehele scheepvaart. De suggestie van de zijde van de binnenvaart om koppelverbanden die betrokken zijn bij incidenten en schade veroorzaken aan de sluizen, na een eerste keer een waarschuwing te geven en bij een tweede incident de vergunning in te trekken, is door de Franse vaarwegbeheerder aangegrepen om het eerder genomen besluit te herzien. Besloten is derhalve om ondernemers die al een vergunning hadden alsnog een tijdelijke vergunning te verlenen onder dezelfde voorwaarden als voorheen.

Verder is door de binnenvaart nadrukkelijk de zorg uitgesproken over de slechte staat van de sluizen in dit traject en de zeer lange periode die genomen wordt om in voorkomende gevallen de sluizen te repareren of te renoveren. Deze tijd kan aanzienlijk verkort worden door 24 uur per dag en 7 dagen per week te werken. Ook is aangedrongen op een meerjarenprogramma voor het onderhoud van de sluizen, waarbij nadrukkelijk gesteld is dat er behalve onderhoud ook sprake van investering en een lange termijn visie moet zijn. Deze discussie zal een vervolg krijgen, waarbij de Nautisch Technische Kommission van EBU en ESO gezegd heeft bereid te zijn voor dit onderwerp een speciale bijeenkomst te organiseren.

Bron: Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart, 21-01-2009;