CBRB organiseert symposium voor Containerbinnenvaart

CBRB organiseert symposium “Kanshebber in de keten”, een onderzoek naar het Toekomstperspectief Containerbinnenvaart

Het is van cruciaal belang voor de samenleving dat de toenemende behoefte aan mobiliteit wordt geaccommodeerd en tegelijk de leefbaarheid en veiligheid wordt verbeterd. Het vervoer van goederen over de binnenwateren is een goed voorbeeld van hoe duurzaamheid en groeiende mobiliteit samen kunnen gaan.

De containerbinnenvaart heeft zich in de afgelopen jaren sterk ontwikkeld in het internationale en vooral nationale containervervoer van en naar de zeehavens. De vele dagelijkse diensten op de binnenvaartverbindingen tussen de verschillende zeehavens enerzijds en de diverse terminals in het achterland anderzijds geven het belang aan van de containerbinnenvaart in de Europese logistieke ketens van verladers en logistieke dienstverleners.

Om de kansen van de containerbinnenvaart nog beter te benutten en haar marktpositie te versterken zullen alle partijen in de keten en de overheden gezamenlijk aan de slag moeten om de bestaande en te verwachten knelpunten op te lossen.

De Stichting Projecten Binnenvaart (SPB) heeft daarom, tezamen met A&S Management en DLD, en in opdracht van het Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart (CBRB), het Gemeentelijk Havenbedrijf Rotterdam (GHR), de Adviesdienst Verkeer & Vervoer (AVV) van het Ministerie van V&W, en het Nationaal Initiatief Duurzaam Onderzoek (NIDO), een onderzoek uitgevoerd naar het toekomstperspectief van de containerbinnenvaart.

Aan de hand van de thema’s marktstructuur, infrastructuur & ruimte, organisatie, ICT, techniek, en veiligheid & milieu, zijn de huidige situatie en de trends en ontwikkelingen in de containerbinnenvaart geïnventariseerd. Op basis hiervan is het toekomstperspectief voor de containerbinnenvaart opgesteld plus een daaruit voortvloeiend actieprogramma.

De resultaten van het onderzoek zullen gepresenteerd worden tijdens een symposium dat gehouden zal worden op woensdag 25 juni aanstaande vanaf 13.30 uur in de Erasmus Universiteit te Rotterdam. Sprekers vanuit zowel de overheid (GHR, DGG) als vanuit de containermarkt (rederijen, container operators) zullen hun visie geven op het belang van de containerbinnenvaart en met name op de te nemen initiatieven opdat de containerbinnenvaart als duurzame modaliteit haar sterke ontwikkeling in de toekomst kan voortzetten. Daardoor dient het symposium niet alleen als afsluiting van de eerste fase (het onderzoek), maar vooral als aftrap van de volgende fase: het oppakken van de actiepunten naar de toekomst. Daarmee fungeert het symposium als een belangrijk punt in een dynamische, voorwaartse beweging die door het onderzoek in gang gezet is.

Indien u geïnteresseerd bent in deelname aan het symposium kunt u zich aanmelden bij het Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart (CBRB); Els de Haan, tel. 010 4115900/email: [email protected].  

Bron: CBRB, 28-05-2003;