Hoger beroepen windparken

Maandag 5 maart 2012 hebben bij de Raad van State de hoger beroepen van het Productschap Vis tegen de vergunde windparken op de Noordzee gediend.

In dit hoger beroep wordt getoetst of de Rechtbank Rotterdam in 2011 bij de beroepen tegen de vergunningen de juiste afweging heeft gemaakt.

Namens de visserijsector heeft het Productschap Vis ingezet op twee hoofdbezwaren in het hoger beroep:

Formeel: is de minister bevoegd om de vergunningen te verlenen en zijn hiervoor de juiste procedures gevolgd?

Materieel: heeft een juiste belangenafweging plaatsgevonden? Hierbij hebben wij ervoor gepleit dat het voorzorgsprincipe wordt gehanteerd ten aanzien van de windparken, omdat veel onbekend is over mogelijke ecologische en economische effecten. We willen niet dat effecten worden afgewenteld op de visserij.

Meer… Productschap Vis