JR Shipping geeft investeerders extra slotuitkering van € 2.500,- bovenop 7% rente

JR ShippingEmotionMN

Rederijgroep JR Shipping in Harlingen heeft besloten tot een upgrading van de obligaties die zij op dit moment plaatst. De tussentijdse aanpassing pakt vooral goed uit voor investeerders die meer dan één obligatie afnemen. Voor elke tweede en daaropvolgende obligatie ontvangen zij aan het einde van de looptijd van vier jaar een slotuitkering van € 2.500,- per obligatie als extra bonus op de genoten 7% jaarrente. Met deze voor investeerders interessante productverbetering hoopt de rederijgroep de emissie in korte tijd af te kunnen ronden. Op dit moment is ruim 75% van de obligaties geplaatst. De inschrijftermijn loopt tot 31 januari 2014. Op www.jrshipinvestments.nl kunnen investeerders informatie downloaden en op de obligaties inschrijven.

Met de uitgifte van de zogeheten Secured Opportunity Obligaties wil de rederijgroep voor twee schepen de ruimte creëren om tegen zeer gunstige voorwaarden de nog lopende scheepshypotheken af te kopen. Het betreft m.s. Evidence en m.s. Evolution, moderne containerfeeder schepen van 1.050 TEU, die worden geëxploiteerd in zogeheten scheeps-CV’s, waarin door investeerders privévermogen is ingelegd. De betrokken investeerders juichen het initiatief toe. De hypotheekverstrekkende bank van de schepen, de Duitse Commerzbank AG, heef aangegeven zich uit de markt van scheepshypotheken terug te willen trekken en is om die reden bereid ruim 40% verlies te nemen op beide hypotheken.

Verbetering perspectieven
Voor de rederijgroep en haar investeerders is dit een unieke kans om voor deze beide schepen de nog uitstaande hypotheekschuld (€ 4.366.000,- bij de Evolution, de € 546.080,- als krediet op rekening-courant en € 3.666.800,- bij de Evidence) tegen een eenmalige afkoopsom van € 2.500.000,- per schip te vereffenen. Deze kwijting van gemiddeld bijna 40% is een unicum in de scheepvaartwereld.

De schepen behoren tot een capaciteitsklasse die op de markt voor containerfeedervaart relatief goed presteert. Binnen de gegeven crisisomstandigheden zijn de vooruitzichten voor de Evidence en Evolution realistisch, wat niet wegneemt dat de hypotheeklasten verhoudingsgewijs zwaar drukken op de exploitatieresultaten. Dit wordt mede veroorzaakt door extra tussenfinancieringen die niet te vermijden waren om de crisis het hoofd te bieden. Met de mogelijkheid tot afkoop van de hypotheken nemen de perspectieven voor alle stakeholders aanzienlijk toe.

7% rente met schepen als echt onderpand
Namens rederijgroep JR Shipping, eigenaar van 15 containerfeeder schepen en verantwoordelijk voor het scheepsmanagement van meerdere schepen van derden, is JR Ship Investments in december gestart met de uitgifte van de m.s. Evidence en m.s. Evolution Obligaties. Met als vooruitzicht voor investeerders: een vaste rente van 7% per jaar bij de zekerheid van een echt onderpand. Met de upgrading komt daar nog eens € 2.500,- bovenop voor elke tweede en daaropvolgende obligatie. Deze extra slotuitkering wordt betaald uit de verkoopopbrengst van de schepen. Van de beschikbare obligaties was begin januari al ruim 75% geplaatst. Met de extra winstdeling hoopt de rederijgroep investeerders die nu nog aarzelen snel over de streep te trekken en vaste investeerders te inspireren om op meer obligaties in te tekenen.

Meer… JR Shipping