Foto, Menno Mulder

Kick off nieuwe tenders windparken Noordzee

Binnenkort start de aanvraagperiode voor vergunningen voor twee nieuwe windparken op de Noordzee. De windparken, kavels VI en VII, binnen het windenergiegebied Hollandse Kust (west) liggen 53 km uit de Nederlandse kust. De regelingen met details over de procedure zijn woensdagmiddag 9 maart gepubliceerd in de Staatscourant. De tenders staan open vanaf 14 april tot en met 12 mei 2022. Aanvragen kunnen worden gedaan via de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Foto, Menno Mulder
Foto, Menno Mulder
Foto, Menno Mulder

Financieel bod
De bouw van de windparken zal wederom zonder subsidie worden uitgevoerd. Nieuw is dat ontwikkelaars een financieel bod kunnen doen. Dit is mogelijk geworden door een aanpassing in de ‘Wet windenergie op zee’ waarin de opties zijn uitgebreid voor het verlenen van vergunningen voor het ontwikkelen van windparken zonder subsidie. In voorgaande tenders was alleen sprake van een vergelijkende toets op een ingediende aanvraag.

Ecologie
Een tweede noviteit is dat bij elk van de twee tenders een extra criterium is opgenomen dat meeweegt in de beoordeling. Voor de vergunning van kavel VI is dit de bijdrage die wordt geleverd aan vernieuwingen op het gebied van ecologie. Voor kavel VII is dit vernieuwing op het gebied van systeemintegratie, de bijdrage die het project levert aan bestaande en toekomstige windparken in het Nederlandse energiesysteem. Het doel is om de markt te stimuleren tot innovaties. De invulling van de regelingen is – net als bij eerdere tenders – tot stand gekomen in afstemming met de windsector en marktpartijen.

Opbrengst windenergiegebied
De te bouwen windparken zullen elk een vermogen realiseren van circa 700 megawatt. Samen is dit goed voor ongeveer zes procent van het huidige Nederlandse elektriciteitsverbruik. Windenergie op zee is een pijler van het Nederlandse klimaatbeleid. Het is niet alleen belangrijk om de elektriciteitsbehoefte van huishoudens en bedrijven te verduurzamen. Ook de industrie vervangt de huidige fossiele brandstoffen en grondstoffen door elektrische toepassingen. Daarnaast kan in de toekomst duurzame waterstof worden gecreëerd uit de elektriciteit van windparken op zee.

Steviger ambitie
Alle geplande windparken op zee samen zullen in 2030 voorzien in 75% van de huidige elektriciteitsbehoefte. Het nieuwe kabinet heeft de ambitie voor het winnen van windenergie op zee verhoogd van 11 GW naar 21 GW. In de routekaart Windenergie op Zee 2030 staat voor de periode 2024 – 2030 beschreven hoe en wanneer de aangewezen windenergiegebieden worden ontwikkeld tot windparken. De extra 10 GW komt hier bovenop.

Planning tenders

Na het sluiten van de tenders heeft RVO 13 weken de tijd om de ontvangen aanvragen te beoordelen met een eventiele verlenging van 13 weken. Deze periodes zijn wettelijk vastgelegd. De winnaars worden naar verwachting in oktober 2022 bekendgemaakt. De beoogde ingebruikname van de windparken is in 2025-2026.