Meer overnachtingsplekken voor binnenvaart bij Lobith

Er komt een nieuwe overnachtingshaven voor de binnenvaart bij Spijk en de bestaande overnachtingshaven bij Tuindorp wordt opgeknapt. Bij Spijk komen circa 50 nieuwe ligplaatsen voor schepen tot 135 meter en de ligplaatsen bij Tuindorp (tolkamer) worden gemoderniseerd en biedt straks ruimte voor 18 ligplaatsen voor schepen tot 110 meter. Dit staat in het inpassingsplan Overnachtingshaven Lobith wat door Provinciale Staten van Gelderland is vastgesteld op 29 juni. 

De overnachtingshavens zorgen ervoor dat schippers niet langer op de rivier voor anker hoeven te gaan. Op dit moment is bij Lobith sprake van een ligplaatsentekort voor de binnenvaart. In opdracht van de Minister van Infrastructuur en Milieu heeft de provincie Gelderland met de gemeente Rijnwaarden en Rijkswaterstaat Oost-Nederland een geschikte locatie voor de uitbreiding van het aantal ligplaatsen bepaald. Dit is van groot belang voor een veilige en vlotte doorstroming van het scheepvaartverkeer op de rivier.

Inpassingsplan ligt ter inzage
Het provinciaal inpassingsplan ligt samen met de vijf belangrijkste vergunningen van donderdag 7 juli tot en met donderdag 18 augustus 2016 ter inzage. Belanghebbenden kunnen beroep instellen bij de Raad van State. Deze doet naar verwachting begin 2017 uitspraak over eventueel ingestelde beroepen. Meer informatie over de terinzagelegging en het instellen van beroep is vanaf 7 juli te vinden op de documentpagina van overnachtingshaven Lobith.