Modernisering van de bemanningseisen voor de binnenvaart is hard nodig

 

Modernisering van de bemanningseisen voor de binnenvaart is hard nodig. Dat constateerde Brigit Gijsbers, directeur Maritieme Zaken van het ministerie van Infrastructuur en Milieu, vanochtend aan het begin van de CBRB-themabijeenkomst over dit onderwerp. De Nederlandse overheid werkt al enige jaren aan dit thema, maar sinds het in de ronde tafel conferentie in Straatsburg door alle stakeholders werd onderschreven is het echt een speerpunt geworden.

Het gaat daarbij niet eenvoudigweg om ‘een mannetje minder’, zo betoogde Niels Groenewold, CEO van de Verenigde Tankrederij. Hij onderstreepte dat de techniek aan boord van binnenvaartschepen sterk is verbeterd: “Noeste arbeid is daardoor ingeruild voor het slim toepassen van software”. De kwaliteit van bemanningen moet omhoog en de kwantiteit kan daardoor soms omlaag.

Myriam Chaffart, politiek secretaris van de Europese Transportarbeiders Federatie (ETF), zette uiteen dat haar organisatie bereid is veel te investeren in een constructieve dialoog over moderne bemanningseisen, op voorwaarde dat ook de controle op de naleving wordt verbeterd. De ETF erkent dat er in de sector veel is veranderd en dat er meer rekening moet worden gehouden met de specialisatie van schepen, maar de veiligheid moet voorop blijven staan. Zij benadrukte ook dat de impact van wisselende werkpatronen niet mag worden onderschat.

Nadat enkele leden van het CBRB de aandacht gevestigd hadden op specifieke knelpunten bij sleep- en bijzondere transporten, duwvaart en passagiersvaart, is een levendige discussie gevoerd onder leiding van dagvoorzitter Robert Kasteel. Bekende knelpunten, zoals het verplichte stilliggen bij de wisseling van exploitatiewijze, de derde patenthouder in de B-vaart en de toepassing van de bemanningstabel voor passagiersschepen kwamen uitvoerig aan de orde, maar ook meer algemene kwesties zoals de internationale erkenning van vaarbevoegdheidsbewijzen en het aanpassen van de beroepsopleidingen aan de aan boord vereiste competenties.

In de discussie stonden de vragen die de Centrale Commissie voor de Rijnvaart heeft voorgelegd aan sociale partners op Europees niveau centraal: Welke knelpunten kunnen binnen het bestaande stelsel op korte termijn opgelost worden en in hoeverre is een principiële herziening van het stelsel nodig? Uit de discussie werd duidelijk dat de laatstgenoemde vraag bevestigend moet worden beantwoord, maar dat het herzieningsproces niet mag resulteren in een ‘Poolse landdag’ en dus op afzienbare termijn moet worden afgerond.

De belangrijkste inhoudelijke conclusie luidde dat er in de toekomst behoefte is aan een stelsel van robuuste regels voor de bemanning van binnenvaartschepen. Tegelijkertijd moet echter erkend worden dat de binnenvaart veel uiteenlopende activiteiten omvat. Daarom moet er ruimte zijn voor ‘maatwerk’, waarbij rekening gehouden wordt met het bijzondere karakter van bepaalde vaartuigen zoals bijvoorbeeld pontons en verschillen in activiteiten en vaarwegen.

Meer… CBRB