Provincie biedt Lelystad aan om overslagterminal Flevokust te ontwikkelen

  • buitenland

Gedeputeerde Staten van Flevoland hebben de nieuwe gemeenteraad van Lelystad vandaag per brief voorgesteld om de overslagterminal van Flevokust te realiseren, op basis van ‘Variant 4’. Dit betreft de ontwikkeling van een buitendijkse overslagterminal en een binnendijks ‘nat’ industrieterrein.

Gelet op het grote regionale belang van de overslagterminal wil het college van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten voorstellen de buitendijkse haven met overslag-terminal, met gebruikmaking van de toegezegde subsidies (Beter Benutten en EFRO), voor eigen rekening en risico te realiseren. De provincie vraagt de gemeente de ontwikkeling van het binnendijkse industrieterrein van de voorkeursvariant op zich te nemen. Het aanbod aan Lelystad is onder voorbehoud van goedkeuring van Provinciale Staten.

Variantenkeuze
De provincie Flevoland heeft vanaf begin 2014, samen met de gemeente Lelystad, Rijkswaterstaat en het waterschap Zuiderzeeland, een aantal ontwikkelvarianten voor Flevokust onderzocht. Uit deze studie blijkt dat Variant 4 technisch, financieel en in tijd een haalbaar alternatief is voor het in december 2013 afgewezen plan. Gedeputeerde Staten hebben op 25 maart 2014 Variant 4 gekozen als voorkeursvariant. Deze variant wordt nu nader onderzocht en uitgewerkt in een inpassingsplan/bestemmingsplan en een milieueffectrapportage.

In Variant 4, met een buitendijkse haven met overslagterminal en een (kleiner) binnendijks industrieterrein, wordt het industrieterrein niet opgehoogd behoudens het bouwrijp maken. Ook worden alleen primaire bouwstoffen gebruikt. Daarmee wordt tegemoet gekomen aan belangrijke zorgen en aandachtspunten uit de omgeving.

Binnendijks industrietrerrein
De gemeente Lelystad wordt in dit voorstel verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het binnendijkse industrieterrein, inclusief de wegaansluiting tussen de haven en het industrieterrein.

Gedeputeerde Staten gaan er vanuit dat de gemeente de binnendijkse ontwikkeling van het industrieterrein voor bedrijven in milieucategorie 3 tot en met 5 gelijktijdig ter hand neemt, inclusief de interne ontsluiting tussen de haven en het industrieterrein en de externe ontsluiting van het industrieterrein op de openbare weg. De financiële risico’s van een goed gefaseerde binnendijkse ontwikkeling zijn naar het oordeel van Gedeputeerde Staten beperkt en verantwoord.

Het aanbod van Gedeputeerde Staten aan de gemeenteraad is onder het voorbehoud:
• dat in de technische uitwerking van Variant 4 de realisatiekosten niet substantieel hoger uitvallen dan op basis van de huidige inzichten wordt voorzien;
• van volledige beschikbaarheid van toegezegde subsidies (EFRO en Beter Benutten);
• van overeenstemming met een marktpartij over de exploitatie van de overslagterminal.

Samenwerken
Als de gemeenteraad instemt met het aanbod, dan wil de provincie nauw samenwerken in de realisatie van beide deelprojecten. Zo kan een kansrijke, samenhangende ’natte’ gebiedsontwikkeling ontstaan. De provincie acht snelheid in deze belangrijk met het oog op de behoeften van het regionale bedrijfsleven en andere marktpartijen.

Gefaseerde ontwikkeling
In Variant 4 wordt een veel kleiner industrieterrein dan in het oorspronkelijke plan van december 2013 bouwrijp gemaakt en vervolgens geleidelijk, afhankelijk van de marktvraag, verkocht wordt aan de bedrijven die zich op Flevokust willen vestigen.

Meer… Flevoland 

Gerelateerd nieuws

Lijst van gerelateerde nieuwsberichten