Reactie KVNR op rapport “Sjorren van containers op zeeschepen”

De Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders (KVNR) heeft kennisgenomen van het rapport “Sjorren van containers op zeeschepen” van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). In dat rapport wordt melding gemaakt van de overtredingen die tijdens een thema-inspectie van ILT in 2019 aan het licht kwamen en betrekking hebben op het sjorren van containers op zeeschepen.

Foto. Haven Rotterdam, Navingo

De KVNR weet niet welke schepen zijn geïnspecteerd en weet niet of dit ook schepen betreft die door leden van de KVNR worden geëxploiteerd. De KVNR krijgt de indruk dat het vooral lijkt te gaan om de grotere containerschepen. Deze voeren veelal een andere vlag dan de Nederlandse vlag.

De uitkomsten van de thema-inspectie geven, ondanks de 10%-daling van het aantal overtredingen ten opzichte van 2009, reden om het rapport breed onder de aandacht van rederijen te brengen. Tegelijkertijd roepen onderdelen van het rapport vragen op en verdienen ze meer toelichting.

Iedere overboord geslagen container die in de zee terecht komt is er één te veel, dat is volstrekt helder. Gelukkig slaan relatief gezien weinig containers overboord (in het rapport wordt gesproken over 1.582 van de 400 miljoen per jaar vervoerde containers, ofwel 0,0004%). Vanzelfsprekend is dat geen reden om achterover te leunen. Het risico is weliswaar klein zoals ook de ILT stelt, maar de gevolgen voor het mariene milieu, het schip en de lading kunnen groot zijn.

Vervoer van containers

Het vervoer van containers over zee is een onderdeel van een complex logistiek proces waarbij vele samenwerkingspartners zijn betrokken. Ook volgens de reders moet de veiligheid van bemanning, schip en lading en de bescherming van het mariene milieu daarbij voorop staan.

Bij het laden van containers aan boord van het schip, moeten de rederij en de bemanning van het schip veelal vertrouwen op de aangeleverde ladingpapieren en op de door de verladers opgegeven geverifieerde gewichten van de containers. Ook moet er op worden vertrouwd dat de verladers de lading in de containers daadwerkelijk conform de internationale regels hebben (vast)gezet.

De KVNR heeft zich, na problemen rondom de door de verladers opgegeven gewichten, in het verleden herhaaldelijk hard gemaakt voor een internationale verplichting tot verificatie van de opgegeven gewichten van containers door de verladers.

Daarnaast moeten de containers worden vastgezet op het schip volgens het Cargo Securing Manual (CSM) van het schip. Dit is een scheepsspecifiek handboek voor het vastzetten van containers aan boord, dat door de vlaggenstaat of door het klassenbureau namens de vlaggenstaat is goedgekeurd en waar wettelijke eisen aan zijn gesteld.

Wanneer dit allemaal conform de regels gedaan wordt en alle partijen in de keten hun verantwoordelijkheid nemen dan kunnen de vele containers op een veilige manier over zee vervoerd worden.

Het rapport

De ILT heeft, anders dan een eerder onderzoek in 2009, nu niet onderzocht of de door verladers opgegeven geverifieerde gewichten daadwerkelijk overeenkomen met de werkelijkheid en de aangescherpte regels. Ook is niet gekeken naar de manier waarop de lading door de verladers in de containers wordt (vast)gezet. Het rapport beperkt zich tot het sjorren van de containers aan boord. De ILT constateert dat met name de naleving van de CSM beter moet.

De KVNR meent dat het nodig is, ondanks agendering van het onderwerp in het verleden, om dit nieuwe ILT-rapport onder de aandacht van haar leden brengen en met hen bespreken, in het bijzonder het niet werken volgens het CSM. Dit aandachtspunt zal de KVNR ook bij internationale redersverenigingen onder de aandacht brengen.

Meer toelichting noodzakelijk

Het rapport roept ook vragen op. Om een goede lering uit het rapport te kunnen trekken zou het helpen om helder te hebben om welke soort containerschepen het ging en dan vooral om de grootte van de geïnspecteerde containerschepen.

Daarnaast is, anders dan het rapport aangeeft, de controle op en het beter vastzetten van de sjorringen tijdens de vaart wél mogelijk. Sommige rederijen hebben hier duidelijke maatschappijinstructies voor die opgevolgd moeten worden. Het is betreurenswaardig dat ILT, als overheidsinstantie, op dit punt een suggestief en subjectief beeld heeft geschetst op basis van de observaties die hebben plaatsgevonden in een haven. De KVNR gaat hierover graag in gesprek met de ILT.