Samenwerking CBRB en Kantoor Binnenvaart

Het CBRB doet voorstellen voor een versterking van de samenwerking met het “Kantoor Binnenvaart” en tot het gezamenlijk uitvoeren van een studie naar de toekomst van het familiebedrijf in de binnenvaart.

Het CBRB acht een verdergaande samenwerking met de organisaties van het Kantoor Binnenvaart op een aantal deelterreinen wenselijk. Om die reden is het Kantoor Binnenvaart voorgesteld om tot samenwerking te komen op een aantal deelterreinen. Het betreft ten eerste de onlangs opgerichte werkgroep fiscale zaken van het CBRB, waarin diverse accontants- en administratiekantoren hun inbreng leveren. Het CBRB is van mening dat een sterke positie van de bedrijfstak binnenvaart richting Ministerie van Financien en de daaronder resorterende belastingdiensten alleen mogelijk is wanneer CBRB en Kantoor Binnenvaart hierin samenwerken. Om die reden stelt het CBRB voor de betreffende werkgroep uit te breiden met vertegenwoordigers vanuit de Kantoororganisaties.

Ten tweede vindt het CBRB het wenselijk om tot een samenwerking te komen van de Werkgroep Welzijn van het CBRB en de Commissie Sociale Zekerheid van het Kantoor Binnenvaart. Reden hiervoor is dat op dit gebied beide organisaties vaak met dezelfde onderwerpen bezig zijn en het zinvol is om reeds in de voorbereidende fase tot een samenwerking te komen. Ook voorziet het CBRB dat door deze samenwerking de invloed van de sector op het welzijnsbeleid kan worden vergroot.

Bron: CBRB, 01-04-2003;