Sociale partners gaan praten over aangepaste pensioenregeling

Werkgevers- en werknemersorganisaties in de binnenscheepvaart (CBRB en BLN enerzijds en Nautilus International en CNV Vakmensen anderzijds) hebben afgesproken begin 2015 overleg aan te gaan over een aangepaste pensioenregeling voor de sector Rijn- en binnenvaart. In eerste instantie zal dan worden gesproken over het hiervoor benodigde onderzoek.

Dat is kenbaar gemaakt in een gezamenlijke brief aan het Bedrijfspensioenfonds (Bpf) voor de Rijn- en Binnenvaart, het fonds dat de regeling uitvoert.

Verder hebben sociale partners afspraken gemaakt over de pensioenopbouw in 2015.

Eerder heeft het Bpf aangegeven dat de pensioenopbouw nog maar in beperkte mate gefinancierd kan worden uit de reglementaire premie. Het zogeheten opbouwpercentage zou daarom in 2015 tot 1,3% moeten worden teruggebracht. Sociale partners hebben echter afgesproken dat de pensioenopbouw 1,45% zal bedragen.

In 2006 hebben sociale partners een pensioenakkoord gesloten waarin onder meer een tijdelijke extra premiebijdrage aan het Bpf is vastgelegd. Deze bijdrage is bestemd om het fondsvermogen te versterken zodat de pensioenen weer kunnen worden geïndexeerd. In 2015, zo is nu afgesproken,  zal een deel van deze bijdrage gebruikt worden om de pensioenopbouw te bekostigen.

Meer… CBRB