Brussel verbiedt Halon aan boord van schepen

DG Milieu van de Europese Commissie heeft al in februari aan de minister van VROM laten weten dat het hebben van Halon aan boord van schepen per 1 januari 2004 verboden is. Dit betreft een uitleg door de Commissie over de reikwijdte van de Europese verordening (EG) Nr. 2037/2000 van het Europees Parlement en de Raad van 29 juni 2000 betreffende de ozonlaag afbrekende stoffen. VROM is echter volgens het bedrijfsleven in de binnenvaart te voortvarend in het voornemen voor handhavingsbeleid.

Op 23 april heeft het ministerie van VROM deze uitleg aan de scheepvaart bekend gemaakt tijdens een vergadering waar naast de binnenvaart ook de zeevaart, de bagger en de visserij vertegenwoordigd waren. Het bedrijfsleven stoorde zich in deze vergadering aan de voortvarendheid waarmee VROM de nieuwe regels wil handhaven. Tijdens dit overleg is door het CBRB mede namens het Kantoor Binnenvaart ernstig bezwaar gemaakt tegen deze soloactie in milieuregelgeving. Dit wekt ergernis, niet omdat Halonen uitgefaseerd moeten worden, want daar is de binnenvaart zelf – onder andere via de CCR regelgeving – al sinds begin jaren 90 mee bezig, maar wel omdat de EU – en in haar kielzog het ministerie van VROM – zich kennelijk niets aantrekt van bestaande internationale CCR regelgeving.

Handhavingsval

Het ROSR kent in algemene zin een verbod op het aan boord hebben van Halon. In de overgangsbepalingen is echter opgenomen dat in blusinstallaties met Halon 1301 als blusmiddel die zijn ingebouwd vóór 1 april 1992, de aanwezigheid van Halon blijft toegestaan (dus zonder afloopdatum).
Het CBRB heeft zich samen met de KVNR, de VBKO en de vertegenwoordigers van de visserij – gesteund door het ministerie van V&W – op het standpunt gesteld dat het niet realistisch – zelfs onmogelijk – is om binnen nog krap acht maanden volledig te kunnen voldoen aan de eis van VROM.
Bovendien is het nog onduidelijk hoe deze regeling in andere Europese landen wordt toegepast en uitgelegd. In hoeverre is er sprake van competentiestrijd tussen Brussel en Straatsburg in deze zaak? Duidelijk is geworden dat het bedrijfsleven met een Plan van Aanpak zal moeten komen. Er zal politieke druk nodig zijn om te voorkomen dat de sector op 1 januari 2004 in een ‘handhavingsval’ terecht komt.

Bron: CBRB, 04-05-2003;