Haven van Den Helder ideale locatie voor onderhoud windparken

Het komend decennium zijn drie grote windparken in het noordwestelijke deel van de Noordzee gepland. Vanwege deze verwachte ontwikkelingen heeft Port of Den Helder samen met acht stakeholders aan ECN part of TNO gevraagd onderzoek te doen naar de kansen die dit biedt voor de haven van Den Helder en de omliggende regio. Uit het onderzoek blijkt dat de voorziene groei van offshore wind op de Noordzee veel kansen biedt aan de haven van Den Helder.

Port of Den Helder Schepen Foto PoDH
Foto, Port of Den Helder.

In het rapport worden de geografische ligging van de haven, de goede infrastructuur en de nabijheid van een vliegveld genoemd als belangrijke elementen die Den Helder tot een ideale locatie maken voor nieuwe bedrijvigheid en werkgelegenheid. Gelegen tussen de andere havens Amsterdam (IJmuiden) en Eemshaven heeft Den Helder goede papieren. Den Helder kan hierdoor een belangrijke rol spelen in de ontwikkeling van de geplande windparken.

Onderhoud optimaliseren

Voor het onderzoek maakte TNO gebruik van modellen voor operations & maintenance (O&M) van windparken die in eerdere projecten zijn ontwikkeld. Hierin is alles vastgelegd dat voor onderhoud van de windturbines en windpark infrastructuur van belang is. Daarnaast zijn locatie van toekomstige windparken en hun afstand tot de haven van Den Helder van belang. Het onderzoek wijst uit dat Den Helder de ideale uitvalsbasis is voor toekomstig onderhoud van de offshore windparken op de Noordzee.

Voorbereid op de toekomst

Omdat de offshore windparken in de toekomst, na 2030, tijdelijk meer energie kunnen produceren dan het Nederlands elektriciteitsnetwerk nodig heeft, is ook onderzocht of de Port of Den Helder in de oplossing daarvan een rol kan spelen. Bijvoorbeeld door de productie van groene waterstof. Groene waterstof wordt geproduceerd door elektrolyse van water met de elektriciteit opgewekt door de offshore windparken. Den Helder heeft ook hier een goede uitgangspositie, gezien de aanwezige infrastructuur, zoals drie belangrijke gaspijpleidingen voor het transport van, nu nog aardgas vanaf de Noordzee. Deze pijpleidingen zijn, met aanpassingen, ook te gebruiken voor transport van waterstof.

Waterstof

Daarnaast wordt de haalbaarheid onderzocht om een fabriek te bouwen voor de productie van blauwe waterstof uit aardgas, waarbij de CO2 wordt afgevangen en via dezelfde leidingen is terug te pompen naar lege gasvelden. Om actief deel te nemen aan de energietransitie heeft Den Helder de ambitie om een waterstoftanksysteem aan te leggen in de haven zodat schepen die de haven van Den Helder aandoen, waterstof kunnen tanken in plaats van olie. Zowel de Nederlandse Kustwacht als de Koninklijke Marine hebben aangegeven voor een deel van hun vloot waterstof als brandstof te willen gaan gebruiken.

Een sterk voordeel voor de Port of Den Helder is de aanwezigheid van Den Helder Airport. Dat geeft de mogelijkheid om onderhoudspersoneel snel naar windparken te brengen ook onder weerscondities die met schepen niet mogelijk zijn.

Toenemende activiteiten

Het is voorzien dat de activiteiten in de Port of Den Helder substantieel zullen toenemen omdat de windenergie activiteiten sneller opstarten dan dat de olie & gas activiteiten zullen afnemen. In het rapport is op basis van de optimale O&M strategie een schatting gemaakt van de toename van de te verwachten werkgelegenheid, tot 2030 betreft dat circa 145FTE en tot 2050 gaat het om circa 500 à 600 FTE. Het rapport onderschrijft dan ook de voorbereidingen die de Port of Den Helder wil gaan treffen om te voorzien in de faciliteiten die nodig zijn voor de verdere ontwikkelingen op zee. Uitbreiding van de infrastructuur is essentieel om goed en tijdig voorbereid te zijn en de sterke positie te behouden en versterken.