Havenstrategie Moerdijk gereed

Het college van Gedeputeerde Staten van de Provincie Noord-Brabant, het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Moerdijk en de Raad van Bestuur van het Havenschap Moerdijk hebben ingestemd met de Havenstrategie. In 2030 is het Haven- en Industrieterrein Moerdijk hotspot voor duurzame logistiek en procesindustrie in de Vlaams-Nederlandse Delta. Begin juli is de besluitvorming voorzien in Provinciale Staten van Noord-Brabant en de gemeenteraad van Moerdijk.

De Havenstrategie geeft aan dat de combinatie van beschikbare ruimte, industrie en de ideale ligging aan het water met verbindingen naar het achterland volop kansen biedt voor het Haven- en Industrieterrein Moerdijk om de komende decennia verder te groeien. Deze groei is nodig voor de economie en werkgelegenheid in West-Brabant. Er liggen met name kansen op het gebied van duurzame logistiek en duurzame ontwikkeling van de chemie en procesindustrie. Moerdijk wil hierbij stevig inzetten op de afhandeling van containers die via de havens van Rotterdam en Antwerpen Europa binnen komen. Daarnaast is het streven om het aantal Europese kustvaartroutes dat Moerdijk aandoet, te laten toenemen.

Logistiek Park Moerdijk
Het Logistiek Park Moerdijk gaat een belangrijke rol spelen bij de groei in het afhandelen van containers van de havens van Rotterdam en Antwerpen. Gedeputeerde Staten hebben het ontwerp inpassingsplan en het ontwerp exploitatieplan voor Logistiek Park Moerdijk vastgesteld. Deze plannen maken de ontwikkeling van een grootschalig logistiek bedrijventerrein mogelijk in de gemeente Moerdijk. In totaal gaat het om ongeveer 142 hectare dat uitgegeven kan worden aan logistieke bedrijven. Logistiek Park Moerdijk is vooral bedoeld voor grootschalige Value Added Logistics-bedrijven (VAL). VAL-bedrijven zijn logistieke bedrijven die zich naast reguliere opslag- en distributieactiviteiten richten op activiteiten die toegevoegde waarde opleveren. Logistiek Park Moerdijk krijgt een hoogwaardig, vernieuwend duurzaam en innovatief karakter. In de plannen van het Logistiek Park Moerdijk hebben Gedeputeerde Staten eerdere kanttekeningen van de Statencommissie meegenomen. In lijn met de second opinion die is uitgevoerd in opdracht van de Statencommissie, is de doelgroep van het Logistiek Park Moerdijk verbreed en is de ontwikkelperiode verlengd van tien naar zestien jaar. Op 6 juni besluit de Statencommissie over de vrijgave van de stukken voor de zienswijzeprocedure.

Consultatie
De inspraakreacties op de in september 2013 gepresenteerde concept havenstrategie, onderschrijven de economische ambitie. Er zijn ruim dertig schriftelijke reacties binnengekomen van onder meer individuele omwonenden, dorpsraden, belangenorganisaties, economisch belanghebbenden en het Rijk. De inhoud van de reacties varieerde van het ondersteunen en onderschrijven van de economische ambities tot kritische kanttekeningen over balans in people, planet en profit. Deze reacties hebben ertoe geleid dat in de definitieve Havenstrategie de P’s van planet en people versterkt zijn. Zo is op het gebied van planet een versterking gekomen in de thema’s rondom duurzaam ruimtegebruik, veiligheid verkeersstromen, verminderen uitstoot milieuhinderlijke stoffen, energieneutraliteit en waterkwaliteit. Samen met de maatregelen op het gebied van people (die later worden toegelicht), is de balans tussen de 3P’s in de definitieve Havenstrategie verbeterd. Om de ambities uit de Havenstrategie te realiseren is aan de definitieve Havenstrategie een Uitvoeringsprogramma gekoppeld waarin de thema’s en bijbehorende activiteiten concreter beschreven staan.

Governance
Op het concept van de Havenstrategie zijn door de havenbedrijven van Rotterdam en Antwerpen reacties binnengekomen die ingaan op de mogelijke wijze van besturing van de haven van Moerdijk en het goed onderzoeken van de mogelijkheden en de wenselijkheid van een aangepaste governance structuur. Deze reacties vormen voor provincie, gemeente en Havenschap een goede basis om in 2014 een gezamenlijke verkenning en uitwerking te maken van de synergiekansen en daarmee de mogelijke modellen voor een aangepaste governance structuur.

Meer…