Nauwere samenwerking Nederlandse zeehavens succesvol

Het werkprogramma zeehavens is een goed middel voor de  versterking van de concurrentiepositie van de zeehavens. Dat blijkt uit de brief van minister Schultz die op 1 december naar de Tweede Kamer is gestuurd. Schultz wil met het gezamenlijke werkprogramma zorgen dat de Nederlandse havens ook in de toekomst de concurrentie aankunnen en ruimte behouden voor nieuwe ontwikkelingen. Dit doet de rijksoverheid in een intensieve samenwerking met het havenbedrijfsleven en de havenbeheerders. Door gezamenlijk op te treden kunnen de uitdagingen in de mondiale maritieme wereld aangegaan worden.

Een van de belangrijkste resultaten is cofinanciering van een aantal TEN-T-projecten voor de versterking van onze infrastructuur. Voor zeehavens is het belangrijk om gebruik te maken van elkaars kennis en ervaringen. Daarom is er geïnvesteerd in de uitwisseling en vergroting van deze kennis. Zo zijn bedrijven via een speciaal ingesteld maritiem overheidsloket geïnformeerd over infrastructuurtenders, subsidies en mogelijkheden voor cofinanciering op Europees niveau, zijn concrete cases aangedragen over belemmeringen in regelgeving, en zijn bedrijven gemobiliseerd om samen te werken aan versterking van clusters. Er is onderzoek gedaan naar (regionale) logistieke knelpunten en er is verkend wat energietransitie en digitalisering voor de volle breedte van de zeehavens betekenen.

Er zijn dus naast bestuurlijke contactpunten ook inhoudelijke platforms voor uitwisseling ontstaan. De partners in het werkprogramma werken daarbij constructief samen ieder vanuit hun eigen rol en verantwoordelijkheid. Samenwerking gaat verder dan de Nederlandse grenzen. De op 7 november jl intentieverklaring over een fusie tussen Zeeland Seaports en de Haven van Gent gesloten laat zien dat ook havensamenwerking over de grenzen duidelijke meerwaarde kan hebben voor beide partijen.

De Nederlandse zeehavens hebben volgens de minister een goede uitgangspositie. De haveninfrastructuur is de beste ter wereld. Met de Betuweroute en Maasvlakte 2 is daarin de afgelopen jaren fors geïnvesteerd. Ook de komende jaren worden de achterlandverbindingen verbeterd en worden bijvoorbeeld de sluizen bij IJmuiden en Terneuzen vervangen. Eind 2019 is het mogelijk voor grote schepen om de haven van Amsterdam in te varen. De nieuwe grotere zeesluis in IJmuiden moet ruimte gaan bieden aan de steeds groter wordende zeeschepen. Hierdoor verbetert de bereikbaarheid van de haven van Amsterdam en wordt de economie in de regio gestimuleerd. Op 7 december vindt de opening van het verbrede Breeddiep in de Rotterdamse haven plaats waardoor de binnenvaart eenvoudiger en veiliger goederen vanuit de Tweede Maasvlakte naar het achterland kan vervoeren.

Begin 2017 wordt in een maritieme werkconferentie samen met alle maritieme partners gewerkt aan een uitwerkingsprogramma onder de maritieme strategie, als follow-up van dit werkprogramma zeehavens.