Nieuwe meetmethode voor verontreinigde waterbodems

Rijkswaterstaat, directie Zuid-Holland kan bij onderhoudsbaggerwerkzaamheden in het rivierengebied 50 procent besparen op de kosten van af te voeren baggerspecie. De hoeveelheid af te voeren verontreinigde specie is te beperken door gebruik te maken van gebiedsdekkende kaarten van de verspreiding van zware metalen en organische microverontreinigingen, bepaald door inzet van het Medusa-meetsysteem. Dat is duidelijk geworden bij metingen van de verontreinigingsgraad van de waterbodem van de Boven-, Beneden- en Nieuwe Merwede en de Amer en Bergse Maas.


Omdat het slibgehalte in rivierbeddingen en de daaraan verbonden verontreinigingen sterk varieert, blijken metingen van de verontreinigingen volgens het standaard protocol waarbij op “willekeurig” gekozen locaties en op verdachte locaties sedimentmonsters worden genomen, onvoldoende nauwkeurig. Bij het project ‘Ruimte voor de rivieren’ van Rijkswaterstaat is daarom een nieuwe meetmethode, de Medusa-methode, ingezet die gebiedsdekkende klassekaarten van de verontreiniging van zware metalen en organische microverontreinigingen (PAK’s en PCB’s) mogelijk maakt. Bij deze meetmethode wordt de samenstelling van de waterbodem gemeten met behulp van een sonde die over de bodem van de rivier wordt gesleept.

Bron: ANP – Waterland.net, 06-06-2003;