Sterke expansie voor Van Oord

• Sterke omzetstijging tot EUR 2,104 miljard (+ 28%)
• Nettoresultaat bedraagt EUR 119 miljoen (- 8%)
• EBITDA EUR 312 miljoen (-2%)
• Recordhoogte orderportefeuille van EUR 3,222 miljard (+ 66%)
• Drie hoofdactiviteiten: Baggeren, Offshore olie & gas en Offshore wind
• Stabiele markt Baggeren
• Stabiele Offshore olie & gas markt
• Sterke groei Offshore wind divisie
• Ambitieus investeringsprogramma

Omzet en resultaat Het jaar 2014 was in verschillende opzichten bijzonder. In financieel opzicht heeft Van Oord een recordomzet van EUR 2,104 miljard (2013 EUR 1,641 miljard) gerealiseerd. Voor het eerst in zijn historie is de omzet boven de EUR 2 miljard uitgekomen. Dit jaar is Van Oord met de gunning van het Gemini project (omzet EUR 1,3 miljard) één van de belangrijke spelers in de Europese Offshore Wind industrie geworden. Niet alleen de omzet brak een record, ook de orderportefeuille is bijzonder goed gevuld en bedroeg per eind 2014 EUR 3,222 miljard (2013 EUR 1,944 miljard). Het netto resultaat over 2014 bedraagt EUR 119 miljoen (2013 EUR 130 miljoen; het resultaat van 2013 werd voor een aanzienlijk deel beïnvloed door schikkingen van uitstaande vorderingen uit de Dubai periode). Strategie Van Oord’s strategie blijft gericht op de huidige drie hoofdactiviteiten Baggeren, Offshore olie & gas en Offshore wind. Pieter van Oord, CEO: ‘Deze is gericht op versterkingen en investeringen van onze positie in bestaande hoofdactiviteiten. Naast de investeringen in nieuwe schepen passen de overnames van J.T. Mackley & Co. (Verenigd Koninkrijk) en het personeel en materieel van Ballast Nedam Offshore en het verwerven van alle aandelen in Dravo S.A. (Spanje) in 2014 uitstekend in deze strategie.’

Activiteiten: 

Baggeren
De baggermarkt is het afgelopen jaar redelijk stabiel gebleven. De bezettingsgraad van de sleephopperzuigers was in 2014 lager dan in 2013. Daarentegen was de bezettingsgraad van de cutterzuigers aanzienlijk hoger dan in 2013.Pieter van Oord: ‘Ondanks de niet eenvoudige marktomstandigheden hebben wij in 2014 een aanzienlijk aantal opdrachten weten te verwerven. Onze orderportefeuille is voor 2015 goed gevuld en de bezettingsgraad van onze schepen is goed. Aansprekende projecten zijn het landaanwinningsproject KNPC in Koeweit, de aanleg van het tweede kanaal naast het huidige Suezkanaal en de bouw van een groot nieuw eiland bij Jakarta in Indonesië voor de uitbreiding van de snel groeiende stad. De uitvoering van deze drie projecten vindt overigens voor een groot deel ook nog in 2015 plaats.’

Offshore olie & gas
De daling van de olieprijs in 2014 zal er voor zorgen dat het investeringsniveau van olie- en
gasbedrijven wereldwijd zal afnemen. Dat betekent dat er vertraging ontstaat in de aanbesteding van nieuwe projecten. In 2014 heeft Van Oord zijn positie in de olie- en gassector op niveau kunnen houden. ‘De effecten van de olieprijsdaling zullen naar verwachting vooral in en na 2015 merkbaar worden. Ondanks de onzekerheden blijven wij voorzichtig positief. Ons beleid blijft gericht op vergroting van onze marktpositie in deze sector. Daarbij zullen we onder andere onze pijpenlegger Stingray inzetten op EPC-contracten. Ook is het besluit te investeren in een nieuw subsea rock installatieschip als de Bravenes; een signaal dat we vertrouwen hebben in dit segment op de lange termijn’, aldus Pieter van Oord.

Offshore wind
De divisie Offshore Wind Projects is in 2014 zeer sterk gegroeid, zowel in omzet als qua organisatie. De gunning van grote opdrachten aan Van Oord (Eneco Luchterduinen en Gemini) ligt hieraan ten grondslag. De projecten en de activiteiten in deze markt zijn wezenlijk anders dan die in de beide andere marktsegmenten Baggeren en Offshore olie & gas. Intern is hier op ingespeeld door aanpassing van de organisatie en het aantrekken en opleiden van werknemers met andere competenties. Kenmerkend voor deze markt is bovendien het relatief grote aandeel van onderaannemers en de relatief grote inkoop van materialen. De markt voor Offshore wind is nog volop in ontwikkeling. Een relatief onzekere factor blijft de politieke besluitvorming rondom de aanleg van grote windmolenparken op zee en de noodzakelijke overheidssteun voor dit soort projecten. Belangrijk is de politieke inspanning op Europees niveau om te blijven investeren in de opwekking van duurzame energie. Het Nederlandse Energieakkoord is een stimulans voor de doorontwikkeling van offshore wind projecten.

Mensen, veiligheid en duurzaamheid
Het personeelsbestand is in 2014 gegroeid van 4.195 naar 4.843 medewerkers. Pieter van Oord: ‘Van Oord blijft inzetten op zijn profilering op de arbeidsmarkt en het werven van nieuwe mensen. In 2014 is Van Oord tijdens de Nationale Carrièrebeurs uitgeroepen tot de meest favoriete werkgever in de maritieme sector en ontvingen we een Award voor ons Traineeprogramma.’

De ongevallenstatistieken hebben zich in 2014 positief ontwikkeld. De jarenlange daling van het aantal ongevallen met verzuim heeft zich ook in het afgelopen jaar verder doorgezet. Desondanks blijven we onverminderd aandacht besteden aan veilige werkomstandigheden, want elk ongeval is er een teveel. Als onderdeel van het Safety Leadership Programma zijn in 2014 meer dan 300 leidinggevenden extra getraind en is het veiligheidsbewustzijn ten opzichte van drie jaar geleden enorm versterkt. Leiderschap speelt bij veiligheid een prominente rol.

Bij de uitvoering van onze projecten heeft Van Oord te maken met effecten voor milieu en omgeving. Van Oord vindt duurzaamheid een belangrijk thema en laat dit onderdeel zijn van haar strategie en de activiteiten. Zo zijn in 2014 diverse door Van Oord ontwikkelde Guards (ReefGuard, FaunaGuard en PlumeGuard) en eco-engineering oplossingen aangeboden in aanbestedingen en worden deze actief toegepast in projecten zoals Eneco Luchterduinen (Nederland), Liverpool 2 (Verenigd Koninkrijk), Sandy Bottom (Bahama’s) en KNPC (Koeweit). Ook lag in 2014 de focus op de energie efficiency van de vloot: aan tweederde van de zelfvarende vloot is inmiddels het International Energy Efficiency Certificate toegekend en in de order voor twee nieuwe sleephopperzuigers stond brandstofreductie in het ontwerpproces centraal. In 2014 was de CO2 footprint 10% lager dan in 2010.

Investeringsprogramma
Volgens het strategisch plan 2013 – 2018 investeert Van Oord meer dan EUR 1 miljard in de bouw van nieuwe schepen en de modernisering en vervanging van de vloot. In 2014 is hieraan invulling gegeven door een order voor een nieuw valpijpschip, Bravenes, dat momenteel wordt gebouwd door de Sinopacific Shipbuilding Group Shanghai op zijn werf in Ningbo, China. Ook zijn twee nieuwe sleephopperzuigers ontwikkeld en besteld; deze schepen worden momenteel gebouwd bij de werf LaNaval in Spanje. Daarnaast is de offshore winddivisie versterkt door de overname van mensen en materieel van Ballast Nedam Offshore. Verder is in 2014 uitvoering gegeven aan eerdere investeringen. Dit betreft de succesvolle introductie van de Aeolus, een offshore- en windinstallatieschip en de bouw van de Nexus, de kabellegger die op 7 maart jl.in gebruik is genomen. De Aeolus is in juli 2014 opgeleverd en gestart op het windenergieproject Eneco Luchterduinen. De introductie van de Aeolus in onze vloot is uiterst succesvol verlopen. Na afronding van Eneco Luchterduinen wordt de Aeolus ingezet op het Gemini-project. Ook de Nexus zal na ingebruikname in het voorjaar van 2015 direct worden ingezet op dit project.

Financiering en aandeelhouderschap
De onderneming heeft een financieel solide positie. In de financiering van de onderneming hebben zich in 2014 geen wijzigingen voorgedaan. De eigendomsverhouding is eveneens in 2014 niet gewijzigd. Van Oord nv is een in Nederland gevestigde naamloze vennootschap. MerweOord B.V., de houdstermaatschappij van de familie Van Oord, houdt 78,5% van de aandelen in Van Oord nv. De overige aandelen zijn in handen van Cobepa (Nederland) N.V. (10,75%) en ConsOord B.V. (10,75%).

Vooruitzichten
Pieter van Oord: ‘De sterke daling van de olieprijs is voor onze onderneming per saldo niet gunstig. Het effect van de veel lagere olieprijs is dat de grote olie- en gasconcerns projecten en investeringen uitstellen. Met name in en na 2015 gaan wij hiervan de gevolgen merken. Daarentegen zal de koersdaling van de euro ten opzichte van een aantal grote valuta’s, onder andere de dollar, ons in 2015 helpen. Onze kostprijs in dollarlanden is aanzienlijk lager geworden. Wij blijven optimistisch over de groeikansen in Offshore wind projecten. Ons orderboek voor 2015 is goed gevuld en daarom hebben wij vertrouwen in 2015. De omzet en activiteiten zullen verder groeien.’

Meer… Van Oord