Zuid-Holland krijgt leiding in subsidieproject binnenvaart

De provincie is ‘lead partner’ voor het binnenvaartproject CLean INland SHipping (CLINSH). Doel van het project is om samen met partners te werken aan een schonere binnenvaart. De subsidieaanvraag bij het Europese LIFE fonds is gehonoreerd. Het project gaat van start op 1 september 2016 met een looptijd van 4 jaar. 

De binnenvaartsector loopt achter in de ontwikkeling van schone technologie. Om de uitstoot van NOx (stikstofoxide) te verminderen worden alternatieve brandstoffen gebruikt of na-geschakelde technieken om uitlaatgassen te reinigen toegepast, zoals selectieve katalytische reductie via een SCR-katalysator. Voor investeringen in nieuw materiaal of aanpassingen ontbreekt vaak financiële draagkracht. CLINSH benadert zowel de milieutechnische als sociaal-economische aspecten van de binnenvaart.

Effect wordt gemonitord op 30 binnenvaartschepen
Het CLINSH consortium wil door toepassing van dit soort methoden in de praktijk demonstreren dat schadelijke uitstoot kan worden teruggedrongen. Het effect wordt vervolgens continue gemonitord op 30 schepen. De data kunnen input zijn voor beleid van lokale, regionale, nationale en internationale overheden en instanties. Daarnaast brengt CLINSH de business case van de verschillende maatregelen voor schippers in kaart, om zo de vloot te stimuleren tot verdere verduurzaming.

Op 22 juni 2016 heeft de provincie de bestuurlijke bijeenkomst `Goederenvervoer over Water in een stroomversnelling’ georganiseerd. Samen met zo’n 30 partners en partijen (vervoerders, verladers en ondernemers) is het gesprek gevoerd over de mogelijkheden en kansen voor een slimmere logistiek, een schonere binnenvaart en een sterkere economie. Tijdens de bijeenkomst bleek dat men op verschillende niveaus – Europees, landelijk, regionaal en lokaal – op zoek is naar vernieuwing en versterking van goederenvervoer over water. Ook zijn al initiatieven ontplooid. Samen met de partners wil gedeputeerde Janssen lopende projecten in het kader van goederenvervoer over water met elkaar verbinden en in een stroomversnelling brengen, plus nieuwe projecten starten. CLINSH is 1 van de concrete stappen hierin.

Op uitnodiging van de Europese Commissie is een consortium gevormd met partijen uit Nederland, Belgie, Duitsland en Engeland. Partners zijn onder andere havens, universiteiten en brancheorganisaties.